Соборникъ

 

ПҰдҰбaетъ вёдати, хҰтsщему причасти1тисz живҰтвҰрzщихъ тaинъ. T вeчера дост0итъ храни1ти себE, t всsкаго п0мысла лукaва. н0щь  же со всsцэмъ препрҰвҰди1ти  внимaніемъ, и3 в8 дов0льныхъ  кҰлэнҰпреклҰнeніихъ. пҰ Ӆ4трени  tхҰдS в8 кёлію свою2, и3 начинaетъ пёти часы2. На  часёхъ гlемъ троӦ, глcа, }.  Е#гдA слaвніи ўченицы2. кҰн%{! л. а~}дaкъ, глcа, ѕ7. вeчери  твҰeй тaйнэй. бlжeнна,  t кан0на причaстнаго, пёснь,  G-z, и3 ѕ7-z. t запёва, бlжeни  чи1стіи срdцемъ. пҰсeмъ, ґпcлъ,  к8 кҰри1нfомъ пҰслaніе с™aго  ґпcла пaвла. зачaло, рм7f.

Брaтіе, ѓзъ пріsхъ t гDа,  є4же и3 предaхъ вaмъ, ћко  гDь їс7ъ, въ н0щь в8ню1же  прeданъ бываaше, пріeмъ  хлёбъ, и3 бlгҰдари1въ прелҰми2, и3 речE, пріими1те и3  kди1те, сE є4сть тёло мҰE,  є4же за вы2 лҰми1мҰе, сіE твори1%{! л. а~ w=б.}те въ мҰE вҰспҰминaніе. тaкожде и3 чaшю пҰвечерsніи, гlz,  сіS чaша н0выи завётъ є4сть  њ мҰeй кр0ви. сіE твҰри1те  є3ли1жды ѓще піeте в8 мҰE  вҰспҰминaніе. є3ли1жды бо ѓще  ћсте хлёбъ сeй, и3 чaшю сію2  піeте, см7рть гDню вҰзвэщaете, д0ндеже Ӆ3бо пріи1детъ.  тёмъ же ќбо и4же ћстъ  хлёбъ сeй, и3ли2 піeтъ чaшю  гDню не дҰст0йнэ, пҰви1ненъ  бyдетъ тёлу и3 кр0ви гDни.  да и3скушaетъ же чlкъ себE,  и3 тaко t хлёба да ћстъ, %{! л. в~} и3 t чaши да піeтъ. kдhи бо  и3 піS недҰст0йнэ, сyдъ себЁ  ћстъ и3 піeтъ, не разсуждaz  тёла гDнz. сего2 рaди в8 вaсъ  мн0зи нeмҰщни, и3 недyжливи,  и3 спsтъ дов0льни. ѓще бhхҰмъ  себE разсуждaли, не бhхҰмъ  ќбо њсуждeни бhли. суди1ми  же  ҩ гDа наказyемсz, да не  с8 ми1ромъ њсyдимсz. є3ђaліе,  за?, к7г. t їw7aнна с™aго  є3ђaліz чтeніе.

РечE гDь къ пришeдшымъ к8  немY їюдewмъ, ѓзъ є4смь  хлёбъ жив0тныи. nц7ы %{! л. в~ w=б.} вaши kд0ша мaнну въ пустhни, и3 ўмр0ша, сeй є4сть  хлёбъ с8хҰдsи с8 нб7сE. да ѓще  кто2 t него2 ћстъ, не ќмретъ.  ѓзъ є4смь хлёбъ жив0тныи,  и4же с8шeдыи с8 нб7сE. ѓще кто2  снёсть tхлёба сего2, жи1въ  бyдеҴ в0 вёки. и3 хлёбъ є3г0  же ѓзъ дaмъ, пл0ть мҰS  є4сть, ю4же ѓзъ дaхъ за  жив0тъ мjра. прsхужесz  междY сҰб0ю жи1дҰве, глаг0люще, кaко м0жетъ сeй нaмъ  дaти пл0ть свҰю2 ћсти; речe  же и4мъ їс7ъ, ґми1нь ґми1нь%{! л. г~} гlю вaмъ, ѓще не снёсте  пл0ти сн7а чlческаго, ни  піeте кр0ви є3го2, живҰтA не  и4мате в8 себЁ. kдhи мҰю2  пл0ть, и3 піsи мҰю2 кр0вь,  и4мать жив0тъ вёчныи. и3  ѓзъ воскрешю2 є3го2 въ послёдніи  дeнь. ХҰтsщемуже причасти1тисz, сицево2 прaвило. пҰ  пҰстЁ и3 пҰ бдёніи, ћко же  лёпо є4сть, и3 пҰ си1лэ, по  є3ли1ко вмэсти1ти вҰзмҰгaти.  и3 по настоsщемъ вседнeвнҰмъ  прaвилэ, си1це начaло. їєрeй.  За мlтвъ с™hхъ nц7ъ нa%{! л. г~ w=б.}шихъ, гDи їс7е хrтE б9е  нaшъ пҰми1луй нaсъ, ґми1нь.  та•. слaва тебЁ б9е нaшъ  слaва тебЁ всsческихъ рaди.  пҰсeмъ, цRю нбcныи. та•,  тrт0е. и3 пҰ о4§е нaшъ, гDи  пҰми1луй, в7i. пріидёте пҰклҰни1мсz, г•.

тaже, pl0мъ, к7а.

Б9е б9е м0й вҰньми1 ми,  вскyю њстaви мz, далeче  t спасeніz мҰего2, словесA  грэхҰпадeніи мҰи1хъ. б9е  м0й вҰз8зҰвY в0 днехъ и3 не  ўслhшиши, и3 в8 нҰщи2 и3 не в8%{! л. д~} безyміе мнЁ. тh же вҰ  с™ёмъ живeши хвалA и3зрaилеваа. на тS ўпҰвaша nц7ы  нaши ўпҰвaша, и3 и3збaвилъ  є3си2 и4хъ. къ тебЁ вҰзвaша  и3 спас0шасz, на тS ўповaша  и3 непҰстыдёшасz. ѓзъ же  є4смь чeрвь, ґ не челҰвёкъ,  пҰнҰшeніе челҰвёкомъ, и3 ўничижeніе лю1демъ. вси2 ви1дzщіи  мS пҰругaшамисz, глаг0лаша  ўстнaми, покивaша главY.  ўпҰвA на гDа, да и3збaвитъ  и5, да спасeтъ є3го2 ћко х0щетъ є3го2. ћко ты2 є3си2 %{! л. д~ w=б.} и3ст0ргіи мS и4з8чрева. ўпҰвaніе мҰE tсҰсцY мaтере мҰеS.  къ тебЁ привeрженъ є4смь t  лҰжeснъ, ҩ чрева м™ре мҰеS.  бGъ м0й є3си2 ты2 не tступи2  t менE. ћко ск0рбь бли1зъ,  ћко нёсть пҰмҰгaющагҰ ми2.  њбыд0ша мS тельцы2 мн0зи,  ю4нцы тyчніи њдержaша мS.  tверз0ша на мS ўстA свҰS,  ћкҰ лeвъ и3 рыкaz.  ћко вҰдA и3зліsсz, и3 разсhпашасz всS к0сти мҰS.  бhсть срdце мҰE, ћко в0скъ  тaz пҰсредЁ чрeва мҰего2. и4з8%{! л. _е~}сше ћко скудёль крёпҰсть  мҰS, и3 kзhкъ м0й прильпE  гҰртaни моемY, и3 в8 пeрсть  смeрти свeлъ мS є3си2. ћко  њбыд0ша мS пси2 мн0зи,  с0нмъ лукaвыхъ њдержaша  мS. и3скҰпaша рyцэ мои2 и3  н0зэ мои2, и3счет0ша всS  к0сти мҰS. тjи же смотри1ша, и3 презрёша мS. раздэли1ша ри1зы мҰS себЁ, и3  њ њдeжди мҰeй метaша  жрeбіz. тh же гDи не ўдали2  п0мҰщь твҰю2 t менE, на  заступлeніе мҰE вҰньми2. и3зми2 %{! л. _е~ w=б.} t nрyжіz дш7ю мҰю2, и3 и3з8 руки2 пeсіz є3динҰр0дную мҰю2.  спаси1 мz t ќстъ льв0въ, и3  t р0гъ є3динҰр0жь смирeніе  мҰE. пҰвём8 и4мz твҰE брaтіи  мҰeй, пҰсредЁ цRкве вҰспҰю2  тS. бҰsщіисz гDа вҰсхвали1те и5. всE сёмz їя1кҰвле,  прҰслaвите є3го2. Да ўбҰи1т8жесz  tнег2о всE сёмz и3зрaилево,  ћко не ўничижи2 ни негҰдҰвA  мlтвы ни1щаго, ни tврати1  же лицA свҰего2 t менE, и3  є3гдA вҰзва %{! л. s~} в8 цRкви вели1цэ и3спҰвёмсz  тебЁ, мlтвы мҰS вҰздaмъ  преdбҰsщимисz є3го2. kдsтъ  ни1щіи, и3 насhтzтсz, и3  вҰсхвaлzтъ гDа взыскaющіи  є3го2. живA бyдутъ срdцA и4хъ  в8 вёкъ вёка. пҰмzнyтсz и3  њбратsтсz ко гDӅ вси2 кҰнцы2  земли2, и3 пҰкл0нzтсz пред8  ни1мъ всS о3тeчествіz kзhкъ.  ћко гDне є4сть цrтвіе, и3  т0й њбладaетъ kзhки.  kд0ша и3 пҰклҰни1шасz вси2  тyчніи земли2. пред8 ни1мъ  припадyтъ вси2 низхҰдsщіи в8%{! л. s~ w=б.} зeмлю. и3 душA мҰS тҰмY  живeтъ, и3 сёмz моE пҰраб0таетъ є3мY. вҰзвэсти1тъ  гDви р0дъ грzдyщіи, и3 вҰзвэстsтъ прaвду є3го2 лю1демъ  р0ждьшимсz, и4хъ же сҰтвори2  гDь. pl0мъ дв7дҰвъ, к7в. 

ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0  же мS лиши1тъ. на мёстэ злaчнэ тaмо всели1  мz, на вҰдЁ пҰк0йнэ  вҰспитa мz, дyшю мҰю2  њбрати2. настaви мz настези2  прaвы, и4мене рaди є3го2.  ѓще бо и3 пҰйдY, посредЁ %{! л. з~} сёней смeртныхъ, не ўбою1сz  ѕлA, ћко ты2 сҰ мн0ю є3си2.  жeѕлъ тв0й и3 пaлица твҰS тa  мz ўтёшиста. ўгҰт0валъ  є3си2 предо мн0ю трапeзу, преd  стужaющихъ мнЁ. ўмaстилъ  є3си2 є3лeҶмъ главY мҰю2.  и3 чaша твҰS ўпҰzвaющи мS  ћко держaвна. и3 млcть твҰS  пҰженeтъ мS во всS дни2  живҰтA мҰего2. и3 всели1тимисz  въ д0мъ гDнь въ дҰлгҰтY днjй. 

pал0мъ, двdвъ, к7г. вҰ  є3ди1нъ t суб0тъ. %{! л. з~ w=б.}

ГDнz є4сть землS, и3  и3спҰлнeніе є3S. вселeннаz, и3 вси2 живyщіи на нeй.  т0й на морёхъ њснҰвaлъ  ю5 є4сть, и3 на рэкaхъ ўгҰт0валъ ю5 є4сть. кто2 взhдетъ  нa гҰру гDню; и3ли2 кто2  стaнетъ на мёстэ с™ёмъ  є3го2. не пҰви1ненъ рукaма и3  чи1стъ срdцемъ, и4же не пріsтъ  насyе дyшю свҰю2, и3 не клsтсz  лeстію и4скренему свҰемY. сeй  пріи1метъ бlгҰслҰвeніе ҩ гDа,  и3 ми1лҰстыню ҩ бGа сп7са свҰего2.  сeй р0дъ и4щущихъ гDа, %{! л. и~} и4щущихъ лицE бGа їя1кҰвлz.  вҰзмёте вратA кнsзи вaшz,  и3 вҰзмётесz вратA вёчнаz.  и3 вни1детъ цRь слaвы, кто2  є4сть сeй цRь слaвы; гDь  крёпҰкъ и3 си1ленъ, гDь си1ленъ  в0 брани. вҰз8мёте вратA  кнsзи вaшz, и3 вҰзмётесz  вратA вёчнаz, и3 вни1детъ  цRь слaвы. кто2 є4сть сeй  цRь слaвы; гDь си1ламъ,  т0й є4сть цRь слaвы.

pал0мъ, рє7i.

ВёрҰвахъ, тёмъже и3  вҰз8глаг0лахъ, ѓзъ же %{! л. и~ w=б.} смири1хсz ѕэлw2. ѓзъ же  рёхъ во Ӆ4жасэ моeмъ.  всsкъ челҰвёкъ л0жь.  что2 вҰз8дaмъ гDви њ  всёхъ, и4хъже вҰздaстъ ми2; чaшю спасeніz пріимY,  и3 и4мz гDне призҰвY. мlтвы  мҰS гDви вҰздaмъ преd всёми  людьми2 є3го2. честнA предъ  гDемъ смeрть препҰд0бныхъ  є3го2. q гдcи ѓзъ рaбъ  тв0й, ѓзъ рaбъ тв0й  и3 сн7ъ рабы2 твҰеS. растерзA  Ұµ4зы мҰS, тебЁ пҰжрY  жeртву хвалЁ, и3 в0 и3мz %{! л. f~} гDне призовY. мlтвы мҰS  гDви вҰздaмъ пред8 всёми людьми2 є3го2. вҰ дв0рэхъ д0му  гDнz, пҰсредЁ тебE їєрҰсали1ме.  слaва, и3 нhнэ. ґллилу1іа,  г•. гDи пҰми1луй, г•.  тaже, трҰпaрь, глaсъ, в7.  Беззак0ніz мҰS прeзри гDи,  и4же t дв7ы рҰждeисz, и3  срdце моE њчи1сти, цRквь то2  твҰрS. пречcтҰму твҰемY тёлу  и3 кр0ви. нижE tри1неши менE  t твҰего2 лицA, и4же без8  числA и3мёzи вeлію млcть.  слaва. Въ причaстіи с™hнь %{! л. f~ w=б.} твои1хъ, кaко дерзнY о3каsнныи. ѓще бо дер8знY к8 тебЁ  приступи1ти с8 дҰст0йными,  о3дeжда мS њбличaетъ, ћко  нёсть брaчна, и3 њсуждeніе  и3схҰдaтайствую, мнҰгҰгрёшнҰй  души2 мҰeй. њчи1сти гDи  сквeрну души2 мҰеS, и3 спаси1  мz ћко чlколю1бецъ. и3 нн7э.  Мн0гаz премн0жества мҰи1хъ  бцdе согрэшeніи, к8 тебЁ  прибэг0хъ пречcтаz, спасeніz  трeбуz. посэти2 бҰлёзнующую мою2 дyшю, и3 моли2 сн7а свҰего2 и3 бGа нaшегҰ, %{! л. _i~} подaти ми2 њставлeніе, и4хъ же  сҰдёzхъ ѕлЁ є3ди1на бlгҰслҰвeнаz. тaже, pал0мъ,  н7. поми1луй мS б9е.

Кан0нъ кҰ с™0му причащeнію,  пречcтаго тёла и3 кр0ве, гDа  бGа и3 сп7са нaшего їс7а хrтA.  ТвҰрeніе с™aго сіме0на. н0ваго  бGҰсл0ва. метаfрaста, лҰгоfeта. њ бжcтвеныхъ рачeніи  тҰлк0вника. глaсъ, в7.  пёснь, №. и3рмоc. Грzди1те  лю1діє, пҰeмъ пёснь хrтY  бGу, раздёльшему м0ре, и3  провeдшу лю1ди, ћже и3спусти2 %{! л. _i~ w=б.} и3з8 раб0ты є3ги1петскіz, ћко  прослaвисz. сти1хъ. срdце  чи1сто сози1жди во мнЁ б9е,  и3 дх7ъ прaвъ њбнҰви2 во  Ӆ3тр0бэ мҰeй. Ви1ждь душE  хrтA закалaема, на бжcтвенэй  трапeзэ, и3 не бесёдуй о3каsннаz прилёжно с0 други  свҰи1ми, бGа бо прҰгнёваеши  мнҰгҰгрёшнаz. сти1хъ. не  tвeрзи менE t лицA твҰего2,  и3 дх7а твҰего2 с™aго не tи3ми2  tменE. Нa нб7сэхъ ѓнGли  с0 страхҰмъ престҰsтъ, тh  же о3каsннаz бе€стрaха стҰи1ши %{! л. а~_i} глумsщисz, ви1дzщи сп7са  хrтA закалaема. слaва.  Кaz дш7A ви1дzщи, и3ли2  кjи чlкъ зрS нн7э сҰвершaемыхъ, хrтA закалaема,  їєрez служaща с0 страхоұ,  и3 не слaвитъ раздрҰблsемаго.  и3 нынэ. Сл0вҰ о4§ее всели1сz  вҰ Ӆ3тр0бу твҰю2, дв7о мRjе  чcтаz, нaсъ nбнҰви2, вҰплҰти1выисz в0лею, и3 б9eственыz  пл0ти причащaтисz спҰдo1би.  пёснь, G. и3рм0съ. Оµ3тверди2  нaсъ сҰб0ю гDи, дрeвомъ  Ұµ3мерщвeи прегрэшeніz. и3 %{! л. а~_i w=б.} стрaхъ тв0й всади2 въ срdцA  нaша, ћко чlкҰлю1бецъ.  сти1хъ. срdце чи1сто сҰзи1жди  во мнЁ б9е. СпҰд0би нaсъ  тёла твҰего2 причасти1тисz  сп7се не њсуждeнно, и3 кр0ве  твҰеS чcтнhz, и3 слaвити твҰю2 бlгҰстhню. сти1хъ.  не tвeрзи менE t лицA твҰего2.  Вразуми2 нaсъ въ стрaсэ  твҰeмъ сп7се нaшъ, б9eственую  с™yю слyжбу с0 страхҰмъ  мн0гимъ, принести2 тебЁ спҰд0би. слaва. ПрҰпҰвёдникъ  вопіeтъ, пҰвелэвaz нaмъ %{! л. в~_i} всегдA въ д0мъ б9іи прихҰди1ти.  не њблени1мсz ќбо, нҰ пҰтецeмъ  нн7э, ћко врeмz є4сть.  и3 нhнэ. NбҰжи1ла є3си2 нaсъ  бжcтвенымъ ти2 зачaтіемъ  дв7о, бGа бо пріsла є3си2 в0  чревэ зачeньши, є3г0 же  пл0ть кyпно снэдaемъ.  гDи пҰми1луй, г•. сэдaле=.  глaсъ, в7. Џгнь и3 свётъ  бyди ми сп7се, пріsтіе пречи1стыхъ и3 животвҰрsщихъ  твҰи1хъ тaинъ, пҰжигaz  грэх0вныи плeвелъ, и3 прҰсвэщaz всего2, кҰ и4стиннҰму %{! л. в~_i w=б.} бGҰсл0вію. не и3здaмъ бо  с™hни, врaжіи льсти2 предaвшисz. ни тебЁ дaмъ  цэлҰвaніz лeстна, нҰ ћко  блудни1ца припaдаю ти2, и3  ћко раз8б0йникъ и3спҰвёдаzсz  вҰпію1 ти, пҰмzни1 мz гDи  во цRьствіи си2. слaва, и3 нн7э.  бGҰроd. Б9ію є3стествY  о4бщницы бhхҰмъ, тҰб0ю  бцdе при1снw дв7о, бGа бо  вҰпл0щьшасz родилA є3си2 нaмъ.  тёмъ же тS п0 дҰлгу пҰю1ще,  непрестaнно величaемъ. пёснь,  д7. и3рм0съ. ПришeствҰвалъ %{! л. г~_i} t дв7ы, неходaтай ни ѓнGлъ,  но ты2 сaмъ гDи вҰпл0щьсz,  и3 спасE всег0 мz челҰвёка.  тёмъ вопію1 ти, слaва си1лэ твҰeй. сти1хъ  срdце чcто сҰзи1жди вҰ мнЁ.  Стaнемъ ќбо вси2 с0 страхҰмъ  и3 трeпетоұ. о4чи сердeчнэи гҰрЁ  и3мyще, ко сп7су вопію1ще,  ўтверди2 нaсъ, и3 вразуми2  б9е щeдрыи, въ стрaсэ  твҰeмъ. сти<.>е tвeрзи  менE t лицA твҰего2. ЦRь  всёхъ прҰисх0дитъ, њсвzщaz всёхъ нaсъ входҰмъ свҰи1мъ, %{! л. г~_i w=б.} ћкw млcрдъ. тh же ви1дzщи  є3го2 q душE моS, не восхлащaешисz стрaхҰмъ, глаг0лющи  непод0бнаz. слaва. ГорЁ  и3мёемъ сердцA, д0льнzz  вҰзненави1дэвше, и3дёже и3  житіE нaше є4сть. вси2 д0лжни  є3смы2 тaкw жи1ти, ґ не ћкw  ѕміS пҰпҰлзaтисz по земли2.  и3 нн7э. ЛозA и4же гр0здъ  б9eственыи прозsбши безъ  сёмене, ты2 бhсть дв7о  м™и бGоневёстнаz. и3 души2  возвесели1ла є3си2, бlгочeстнw  бцdӅ тS и3спҰвёдающихъ. %{! л. д~_i} пёснь, є7. и3рм0съ.  Свёта подaтелю, и3 вэкHмъ  тв0рче гDи, в0 свэтэ твҰи1хъ  пҰвелёніи настaви нaсъ, рaзвэ бо тебE и3н0го бGа не знaемъ. сти1хъ. срdце чи1сто  сози1жди во мнЁ б9е.  Сщ7eнникъ брaтіе вhю преклҰнsетъ. за ны2 моли1тисz,  мh же стҰsще прелагaемсz  ўм0мъ, къ терн0внымъ  житeйскимъ печaлемъ. сти1хъ.  не tвeрзи менE t лицA твоегw2.  Преwсквернeну дyшю мою2, и3 ўстнЁ мои2 и3мhи нечи1стэ %{! л. д~_i w=б.} гDи. нhнэ же кaкw смёю  прибли1житисz къ тебЁ, и3  пріsти тёло твоE, но ты2  kви1 мz дҰст0йна. слaва.  Рцы2 q чlче, би1серъ пресвётлыи пріsти хотS,  стои1ши пrно и3 смэeшисz,  и3 твҰри1ши ћже на гнёвъ бGа  пҰдвизaютъ, и3 кaкw х0щеши  къ немY приступи1ти. и3 нн7э.  Въ пл0тнэмъ чрeвэ, є3стеств0мъ безпл0тнагw понеслA  є3си2. пaче є3стествA t тебE  вҰпл0щьшасz пренепҰр0чнаz.  и3 б9eственыz є3гw2 пл0ти нaсъ %{! л. е~_i} причащaтисz спод0би. пёснь,  ѕ7. и3рм0съ. Въ бeзд=э  грэх0внэй њдержи1мь, не  и3зслёдную милосeрдіz твҰегw2  призывaю бeздну, tтли2  б9е мS вҰзведи2. сти<.>рdце чи1сто сози1жди во мнЁ  б9е. Царю2 смeртному и3  властeмъ с0 страхҰмъ предстҰи1мъ. здё же брaтіе стоsще небои1мсz, ви1дzще всёми  владyщаго. сти1хъ. не tвeрзи  менE t лицA. С0нъ и3 прaхъ  є3си2 q челҰвёче, травA и3  сёнь, что2 ќбw воз8н0%{! л. е~_i w=б.}сишисz. но в0 гробъ прини1кнувъ, ви1ждь свҰегw2 о4браза  красотY, и3 плaчисz. слaва.  С0 страхҰмъ и3 трeпетҰмъ пристyпимъ вси2, къ б9eственымъ тAйнамъ хrт0вымъ,  и4стҰе и3 с™0е тёло є3го2 пріи1мемъ, и4стую и3 с™yю  и3 честнyю є3гw2 кр0вь. и3 нн7э.  Сёнь с™az, ты2 kви1сz  вLчце всенепҰр0чнаz. въ тебё  бо вопл0щьсz бGъ и3 kви1сz,  ћкҰ же и3 пл0ть свҰю2 мjрҰви  дaлъ є4сть. гDи поми1луй, г•.  слaва, и3 нн7э. кҰндaкъ, %{! л. s~_i} глaсъ, ѕ7.  Вeчери твҰeй  тaйнэй, днeсь сн7е б9іи  причaстника мz пріими2, не  пҰвёмъ бо врагHмъ твҰи1мъ  тaйны твҰеS, ни лҰбзaніz  ти дaмъ ћкw їю1да, нҰ  ћкw разб0йникъ, и3спҰвёдаzсz вопію1 ти, помzни1  мz гDи вҰ цRьствіи твҰeмъ.  и4косъ. ВҰ свётлҰстехъ с™hхъ  твҰи1хъ, кaкw вни1ду недост0йныи. ѓще бо дерзнY  вни1ти в8 черт0гъ, о3дэsніе  мS њбличaетъ, ћкw нёсть  брaчнw. и3 свsзанъ бyду, %{! л. s~_i w=б.} и3 и4згнанъ t ѓнGлъ, њчи1сти  гDи сквeрну души2 моеS, и3  спаси1 мz ћкw челҰвэкҰлю1бецъ.  пѣc , з7. и3рмоc. БGпроти1внҰ  велёніе беззак0ннующа мучи1телz, выс0къ плaмень вҰзнесло2 є4сть. хrт0съ же простeръ  бGочести1вымъ дётемъ хлaдъ  дх70вныи, сhи бlгҰслҰвeнъ и3  препрҰслaвленъ. сти1хъ. срdце  чи1сто сози1жди во мнЁ б9е.  Стоsще и3 воспэвaюще гDви  съ вёрҰю поучaтисz, и3 вҰпи1ти  вeсь дн7ь прaвду твҰю2 гDи.  њстaвльше же лжю2 нhнэ всю2, %{! л. з~_i} њбрэтaемсz не твҰрsще ћже  поє1мъ. сти1хъ. не tвeрзи  менE t лицA твоегw2. Рцы2 q чlче, ћже њбэщaсz къ бGу, и3сповёдавъ въ дҰмY  с™hни. тҰгw2 рaди ўб0йсz,  кaкw не сҰхрани2; и3ли2 мни1шисz о3каsнне, тлённу  человёку сіS и3сповёдавъ.  слaва. ДушE мҰS о3каsннаz, душE страстнaz,  ўжасни1сz, зрsщи тaинства  преслaвнаz, и3 вҰздыхaющи  прҰслези1сz, въ пeрси бію1щи,  зҰвyщи и3 глаг0лющи, б9е %{! л. з~_i w=б.} њчи1сти мz, ћкҰ же и3 блyднаго. и3 нhнэ. Пріzла є3си2 вҰ  Ӆ3тр0бэ свҰeй м™и дв7Ұ, сл0во сҰбез8начaльное о4§еє, и3 вҰплҰти1сz  ћкw же сaмъ и3зв0ли. всs  ны спҰд0би вLчице, пл0ти  є3гw2 причащaтисz, бGҰрaдҰваннаz. пёснь, }.  и3рм0съ. Въ пeщь о4гнену  къ дётемъ є3врeйскимъ сшeдшаго, и3 плaмень на хлaдъ  прел0жьшаго бGа, п0йте  всS дёла гDа, и3 превҰзнҰси1те є3гw2 в0 вёки. сти1хъ.  срdце чи1стw сҰзи1жди вҰ мнЁ %{! л. и~_i} б9е. Nц7а взывaеши и3  вҰпіeши, предстҰsщи дш7е  всеви1дцу, и3 никaкҰже и3спҰлнsющи пҰвелёніе є3гw2 препҰд0бнw. прилёжнw о3каsннаz  смҰтри2 ћже глаг0леши, да  не њсyдишисz. сти1хъ. не  tвeрзи менE t лицA твҰегw2.  ГDь заповёдаетъ нaмъ, и3  ўчи1тъ брaтіе ћвэ, всегдA  поучaтисz, и3 бҰsтисz при1снw смeрти, и3 съ вёрою пречи1стое тёло є3го2, и3 кр0вь  пріимaти, в0 вэки всS.  слaва. И#тzзaющему ўтр0%{! л. и~_i w=б.}бы, и3 сердцA и4стиннw и3спытaющему, кaкw смёемъ глаг0лати, њстaви нaмъ б9е, њ ни1х8  же ти2 д0лжни є3смы2, и3мyще  нeнависть ко всёмъ брaтіzмъ  свҰи1мъ. и3 нн7э. Бжcтвеныи  хлёбъ жи1зни, в0 чревэ твҰeмъ бGҰм™и и4стинно и3спечeсz, сохрани1въ неврeдно  ложеснA твҰS пренепҰр0чнаz.  тёмъ же ћкw питaтельницу  нaшу поє1мътz вҰ всS вёки.  пёснь, f7. и3рм0съ.  Безначaльна роди1телz сн7ъ  бGъ и3 гDь, вҰпл0щьсz t %{! л. f~_i} дв7ицы нaмъ kви1сz, њмрачeныz прҰсвэти1ти, и3 собрaти  расточeныz. тёмъ всехвaльную  бцdӅ величaемъ. сти1хъ. сeрдце  чи1сто сҰзи1жди. Nс™и2 вLко  нaшъ ќмъ ћкw млcрдъ, и3 дyши  и3 тэлесA пришeствіемъ твҰи1мъ  нhнэ, пречcтагw тёла твҰего2 сл0ве, и3 кр0ве б9eственыz, да тS  прославлsемъ, и3 непрестaннw  величaемъ. сти1хъ. не  tвeрзи менE. СпҰд0би мz  гDи, бжcтвеное тёло твҰE,  и3 чcтнyю кр0вь, рукaма и3  ўстнaма сквeрныма пріsти, %{! л. f~_i w=б.} нн7э сп7се м0й. и3 что2 Ӆ4бw  принесY вLко, мн0гому долгҰтерпёнію твоемY. слaва.  Nс™и2 гDи, и3 вразуми2 и3  ўтверди2 сердцA, и4же вёрҰю  бжcтвенҰе тёло твҰE, и3  чcтнyю кр0вь пріeмлющихъ с0  страхомъ. покажи2 и3сполни1телz словeсъ твои1хъ, и3  сн7ы цrтвіz твҰегw2. и3 нн7э.  БGа без8пл0тнагw в0 чревэ  своeмъ вмёщьши, того2  родилA є3си2 сугyба є3стеств0мъ. и3 и3стazвшее жaждею грэх0внҰю, є3стество2 %{! л. к~} нaше, м™и чcтаz с™hни  насhтила є3си2 вLчце. тёмъ  же величaемъ ржcтво2 твҰE всепётаz; тaже, дҰст0йнw  є4сть. и3 тrт0е. и3 пҰ о4§е  нaшъ. трҰпaрь. глcа, }. г•.  Е#гдA слaвніи ўченицы2 на  Ӆ3мҰвeніи вeчери просвэщaхусz,  тогдA їю1да ѕлочести1выи сребролю1біемъ недyговавъ њмрачaшесz, и3 без8закHннымъ  судіsмъ, тебE прaведнаго  судію2 предаeтъ. ви1ждь  и3мёніемъ люби1телz. и4же  си1хъ рaди несhтьство стzжaв%{! л. к~ w=б.}ша, и3 ўдавлeнію вдaвшасz.  бэжи2 несhтыz души2, и4же  ўчи1телю такҰвaz содёzвшіz.  и4же њ всёхъ бlгjи гDи слaва тебЁ. тaже, гDи пҰми1луй, м7. и3 пҰклHнҰвъ,  є7i. и3ли2 коли1кw х0щеши,  кҰмyждо пҰ си1лэ. гlи мlтву.  Б9е њчи1сти мz грёшнагw,  и3 пҰми1луй мz. сҰздaвыи мz  гDи и3 пҰми1луй. без8числA  сҰгрэши1хъ гDи прҰсти1 мz. 

ПҰсeмъ, и3спҰвёданіе к0  гDӅ нaшему їс7у хrту2.

мlтвы кҰ с™0му причащeнію. %{! л. к~а}

мlтва, №. с™aгw вели1кагw васи1ліz.

Вlко гDи їс7е хrтE б9е  нaшъ, цRь цrтвующимъ,  и3 гDь гDьствующимъ.  и3ст0чниче жи1зни и3 безъсмeртіz, и4же всеS твaри  ви1димыz и3 неви1димыz содётелю. и4же без8начaльнагw  о3ц7A сҰприсносyщныи сн7ъ, и3  сҰбезначaльныи. и4же премн0гіz  рaди бlгости, въ пҰслёдніz  дни2 въ пл0ть њб0лкъсz, и3  распsтсz и3 пҰгребeсz заны2,  не бlгодaрныz и3 ѕлонрaвныz. %{! л. к~а w=б.} и3 свҰeю кр0вію њбнҰви1въ,  растлёвшеєсz грэх0мъ є3стество2 нaше. сaмъ без8смeртныи  цRю, вLко чlколю1бче, пріими2  мҰE грёшное покаsніе. приклҰни2 ќхо твҰE мнЁ, и3 ўслhши  глаг0лы мҰS. сҰгрэши1хъ бо  гDи согрэши1хъ на небо2 и3 предъ  тҰб0ю, и3 нёсмь дост0инъ  возъзрёти на высотY слaвы  твоеS. прҰгнёвахъ бо твою2  блaгость, и3 твҰS зaпҰвэди  преступи1хъ. и3 не пҰслyшахъ  твои1хъ повелёніи. но ты2  гDи неѕл0бивъ сhи, долго%{! л. к~в}терпэли1въ же и3 многоми1лостивъ, не прeдалъ є3си2 менE  пҰги1бнути со без8зaконьми  мои1ми, моегw2 всsчески  њжидaz њбращeніz. тh бо  рeклъ є3си2 человэколю1бче  прbр0комъ свои1мъ, ћкw  хотёніемъ нехощY смeрти  грёшнику, но ћкw є4же  њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти  є3мY, не х0щеши бо вLко  создaніе свои1хъ рyкъ пҰгуби1ти, нижE бlговоли1ши њ  поги1бели чlчестэй, нҰ х0щеши  всёмъ спасти1сz, и3 в8 рaзумъ %{! л. к~в w=б.} и4стинныи пріити2. тёмъ же  и3 ѓзъ, ѓще и3 недҰст0инъ  є4смь нeбу и3 земли2, и3 тоS  самҰврeменныz жи1зни, и3 вeсь  себE повинyвъ грэхY, и3  сластeмъ пораб0тивсz. и3 тв0й  њскверни1въ џбразъ, но  твҰрeніе твҰE и3сҰздaніе твҰE  бhвъ. не tчаzвaю свҰегw2  спасeніz о3каsнныи, нҰ на твҰE  без8чи1сленое бlгҰутр0біе надёzсz прихҰжю2. пріими2 ќбw и3 менE  чlкҰлю1бче гDи, ћкҰ же блудни1цу, ћкw разб0йника, ћкw  мытарS, и3 ћкw блyднаго. %{! л. к~г} и3 вҰзми2 мҰE тsжкҰе брeмz  беззак0ніи, и4же грэхи2 взeмлzи мjра, и3 недyги челҰвёческіz и3сцэлевazи. и4же  тружaющихсz и3 њбременeныхъ,  к8 себЁ призывaz и3 Ӆ4пҰк0иваz.  и4же непришeдыи призвaти  прaведныz, нҰ грёшныz на  пҰкаsніе. њчи1сти мz гDи,  t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дх7а,  и3 научи1 мz свершaти с™hню,  в0 страсэ твҰeмъ, ћкw да  чи1стымъ свёдэніемъ с0вэсти  моеS, с™hнь твои1хъ чaсть  пріeмлz, соє3диню1сz с™0му %{! л. к~г w=б.} тёлу твҰемY и3 кр0ви, и3  и3мёю тебE вҰ мнЁ живyща  и3 пребывaюща, со nц7eмъ и3 со  с™hмъ дх7Ұмъ. є4й гDи їс7е  хrтE б9е м0й, и3 да не въ сyдъ  ми бyдетъ причaстіе пречи1стыхъ и3 животворsщихъ тaин8  твои1хъ, нижE нeмҰщенъ бyду  душeю и3 тёломъ, понeже  недост0йнэ тёмъ причащaюсz. но дaждьми дaже и3 дҰ  пҰслёднzгw и3здыхaніz, не  њсуждeннw воспріимaти чaсть  с™hнь твои1хъ, въ дх7а с™aгw  причaстіе, въ напyтіе животA %{! л. к~д} вёчнагw, и3 вҰ благҰпріsтенпъ  tвётъ, є4же на стрaшнэмъ  судЁ твоeмъ, ћкw да и3 ѓзъ  со всёми и4збранными твои1ми, пріобщи1тель бyду  нетлённыхъ твҰи1хъ бlгъ,  и4хъже ўгҰт0валъ є3си2 лю1бzщимъ тS гDи. в8 ни1хъ же  препрҰслaвленъ є3си2, в0 вэки  вэкHмъ, ґми1нь.

ТҰг0 же вели1кагw васи1ліz,  мlтва кҰ с™0му причащeнію,  втҰрaz.

ВLко с™hи пречcтыи, несквeрныи, и4же неўнедост0и%{! л. к~д w=б.}выи за мн0гую ти млcть,  њстрaстившеєсz є3стество2 нaше t грэхA, без8 грэхA и3  без8 сквeрны воспріsти. и3  њчи1стивъ то2 с™0ю свҰeю  кр0вію, и3зліsвшеюсz спасeніz  рaди, сҰздaніz с™hхъ твои1хъ рyкъ. и4же неизречeннҰе  смотрeніе сверши1въ, не несҰгрёшшихъ ти2 рaди, нижE бlгоӅ3годи1вшихъ ти, но рaди прогнёвавшихъ тS, и3 tвeргшихсz  и4же грёхъ рaди, всsкагw  tчazвшихсz спасeніz надeжды.  сaмъ бо рeклъ є3си2 бlгjи, %{! л. к~е} не трeбҰвати здрaвымъ врачA,  нҰ бҰлёзнующимъ. и3 пришeлъ  є3си2 не спасти2 спасaемыхъ,  но пҰги1бшихъ. ты2 ќбо бlгоутр0бне, и3 менE недҰст0йнаго  твои1мъ надёющасz щедр0тамъ, и3 дерзнyвша прибли1житисz, к8 пречcтому твоемY  тёлу и3 кр0ви, пріими2 твҰи1мъ  бlгоутр0біемъ, и3 ўтерпи2  стрaшныхъ ти2 тaинъ пріsти  причaстника, моE недҰст0инство. и3 не гнушaйсz нижE прҰгнёвайсz, нижE пови1нна мz  пред8стaви, занeже грёшенъ %{! л. к~е w=б.} є4смь и3 не чи1стъ, и3 недҰст0йнэ прихожY. но  q любодyшьне гDи, пҰдaвыи  нaмъ грёшнымъ тёло и3  кр0вь свҰю2 во њставлeніе  грэх0въ. дaждь ми рaди  причaстіz и4хъ, твҰего2 є4же  вҰ мнЁ вселeніz не потрeбнаго  рабA твҰего2. и3 є4же въ тебЁ  пребывaніz, бlгaго вLки и3  сп7си1телz моего2. сҰтвори1 ми  си1хъ причaстіе, вҰ њблегчeніє  несказaнныхъ тsжестеи без8зак0ніи мои1хъ. во и3збавлeніе  вины2, во њчищeніе души2 и3 %{! л. к~s} тёлу. њ грёшныхъ бо, њ  nсуждeнныхъ, њ безъtвётныхъ, и3зліsлъ є3си2 б9eственую и3 живҰт0чную кр0вь свҰю2,  мн0гимъ ми1лҰваніемъ. ю4же  спҰд0би мz неwсуждeнно  пи1ти, и3 животв0рнҰє твҰE  ћсти тёло. и3 да не бyдетъ  ми недҰст0йнэ kдyщу и3 пію1щу  чlколю1бче, причaстіе во  њсуждeніе, нижE в8 тzжчaйшіи  tвётъ, въ мёсто є4же  получи1ти њставлeніе ѕлhхъ  мои1хъ, ћко ты2 свёси всS  вёдыи, ћкw не дeрзостнэ, %{! л. к~s w=б.} нижE ћкw не њсуждeнъ, и3ли2  ћко дҰст0инъ сhи со дерзнҰвeніемъ прихҰжю2, нҰ с0 страхҰмъ  и3 трeпетҰмъ, и3 сҰдрҰгaніемъ  сeрдца и3 кҰстeй, и3 сaмыхъ  мҰзг0въ. вёдыи бо самҰwсуждeна себE и3 недост0йна,  є4же и3 nчи1ма взирaти стрaшную ти трапeзу. но о3бaче  є3г0же рaди kви1лъ є3си2 грёшнымъ, не и3зречeнное свҰE ми1лҰваніе, раздэлeніемъ с™aго ти  тёла, и3зліsніемъ честнhz  ти кр0ве, желaю напитaтисz  дш7епитaтельпҰю твҰeю сею2 %{! л. к~з} пи1щею хrтE б9е нaшъ, и3  в8метaю себE дeрзостнэ в8  пучи1ну ми1лҰсти твоеS. на  твҰS пҰкланsемыz, и3 не  тлённо твори1мыz зрю2  стrти, ћже воспріsтъ чlкҰлю1бнэ, вҰ њставлeніе грэхHвъ  нaшихъ, стрaхомъ и3 рaдостію  сҰдержи1мъ є4смь. џвымъ ќбо  рaди недҰт0инства мҰего2,  џво же рaди надeжды сҰгрэшeнныхъ ми прҰщeніz. ви1ждь  ќбо смирeніе мҰE гDи, и3  пҰдaждь ми непҰви1ннэ, и3 не  њсуждeннэ пріsти твҰS %{! л. к~з w=б.} б9eственыz, и3 бGҰтвҰри1мыz  тaйны, во њчищeніе, вҰ  спасeніе, и3 вҰ њставлeніе ѕ0лъ  мҰи1хъ. вҰ tбэжaніе бyдущіz  ми кaзни, и3 въ пҰлучeніе  слaвы, и3 в8 воспріsтіе Ӆ3гҰтованныхъ бlгъ лю1бzщимъ тS,  и3 въ тебЁ живyщимъ, и3  пребывaющимъ, мҰлeніемъ  препрҰслaвленныz, и3 пречcтыz  ти м™ре, и3 всёхъ с™hхъ  твҰи1хъ, ґми1нь.

Мlтва вели1каго васи1ліz прeжде  с™aго причащeніz, трeтіz.

ВLко гDи б9е нaшъ, є3ди%{! л. к~и}нҰр0дныи сн7е и3 сл0ве, живaго и3 без8смeртнаго nц7а,  дaвыи себE њ нaсъ жeртву,  и4хъже рaди вҰчелҰвёчисz,  да соnбрaзны своего2 џбраза  пҰкaжеши нaсъ, и3 присв0иши себЁ причащeніемъ живҰтвҰрs щихъ твои1хъ тaинъ. вознесy тz ћко пҰд8sтъ мz.  и3 нёси вҰзвесели1лъ врaгъ  мҰи1хъ њ мнЁ. но вҰз8вeлъ  є3си2 t ѓда дyшю мҰю2, и3  спaслъ мS є3си2 t низхҰдsщихъ  в8 р0въ. и3 нhнэ приклҰни2  ќхо твҰE ко мнЁ, и3 ўслhши %{! л. к~и w=б.} глаг0лы мҰS, и3 причaстника  мz сотвори2 недҰст0йнаго,  ћко же свҰемY џбразу, си1це  и3 пречcтэй пл0ти твоeй, и3  сaмой чcтнэй твҰeй кр0ви,  вҰ њставлeніє грэхHвъ, в8  прҰщeніе сҰгрэшeніемъ, въ  дх7а с™aго пріобщeніе.  презирaz мнЁ бlгости рaди  бҰгaтьства, всS в0льнаz  согрэшeніz и3 нев0льнаz, ћже  въ вёдэніи мҰeмъ бhвшаz,  и3 ћже не в8 вёдэніи. ѓще бо  и3 недҰст0инъ є4смь небеси2 и3  земли2, но сҰздaніе твҰE %{! л. к~f} є4смь, и3 дёло пречcтыхъ твҰи1хъ рyкъ. ѓще и3 џбразъ  тв0й преступлeніемъ зaпҰвэдей  твҰи1хъ растли1хъ, прeзри  моS сҰгрэшeніz, є3ди1не  взeмлzи грэхи2 мjра, и3  безгрёшныи гDи, тебё бҰ  є3ди1нҰму сҰгрэши1хъ, и3 к8  тебЁ припaдаю бlг0му бGу  мҰемY, ѓще и3 ѕлhми мҰи1ми  дёлы пrнw прҰгнёваю тS.  не вҰзгнушaйсz менE нечи1стагw  сeрдцемъ, њсквернeна сyща  ўстнaма, страстнaго душeю,  но млcти твҰeй надёющасz %{! л. к~f w=б.} и3 прихҰдsща, пріими1 мz ћко  же блудни1цу, и3 ћко же  разб0йника, и3 мытарS, и3  прҰсти1 ми мн0жество мн0гихъ  ѕлhхъ мои1хъ дёлъ. ћко  влaсть и3мhи њставлsти  сҰгрэшaющимъ согрэшeніz,  пречcтыхъ рaди твҰи1хъ тaинъ  пріобщeніz. и3 ќглемъ ќбо  с™aго твҰего2 тэлесE, страстнhz души2 мҰеS пҰпали1въ  движeніz, њчи1сти сeрдце  мҰE, ћкоже нёкогда ўстнЁ  прbр0ка твҰего2, стрaшнаго рaди  твҰего2 серафи1ма. просвэти1же %{! л. л~} ми пҰмышлeніz свётҰмъ  весeліz твҰего2, и3 всего2  с™Ұти мS и3сп0лни, ћко  є3стеств0мъ с™ъ сhи. причащeніемъ же честнhz твҰеS  кр0ве, весeліz и3сп0лни сeрдце  мҰE, и3 ќмъ м0й твҰи1мъ  рaдҰваніемъ. всS мҰS ќды  тэлeсныz ўмертви2, с™hхъ  твҰи1хъ тaинъ причащeніемъ.  и3 всsкаго свҰбоди2 плҰтьскaго  желaніz, наи1тіемъ с™aго  твҰего2 дх7а. є4й б9е  прихҰдS, и3 nби1тель твҰрS  со nц7eмъ и3 сҰ с™hмъ дх7омъ %{! л. л~ w=б.} твҰи1мъ, вҰ всёхъ с™hхъ  твҰи1хъ. спҰд0бивыи t менE  грёшнаго и3 недҰст0йнаго пріeмлемъ бывaти, въ приноси1мэи тебЁ без8кр0внэй жeртвэ, без8мёрныz  рaди бlгҰсти, ты2 вҰ мнЁ  пребyди, несумённэ и3 неразлyчнэ до кҰнчи1ны животA  мҰего2. и3 бyди ми приложeніе  жи1зни t губи1телz, свётъ  во њкрҰвeніе сҰкрҰвeныхъ твҰи1хъ  тaинъ. настaвникъ въ пyть  зaповэдей твои1хъ, въ цrтво  небeснҰє, вёчнҰе весeліе. %{! л. л~а} вҰ и3спҰлнeніе премyдрҰсти, въ  совершeніе сл0ва, въ зрёніе  слҰвeсъ твҰи1хъ, тaйнникъ  б9eственыхъ небeсныхъ вещeй,  крёпҰсть на бҰри1тели дyхи.  и3 на є4же вҰ мнЁ всsкҰму непҰд0бному желaнію ўтоми1тель бyди; є4й б9е є3динҰсyщне nц7у, и3 нaмъ б9іи  сл0ве, всsко бyди ми свҰемY рабY, и3 б9eственыхъ  твҰи1хъ дар0въ причащeніz,  сҰє3ди1нисz мнЁ въ є3ди1нъ дх7ъ,  пҰ и4же кҰ nц7у твоемY и3  бGу, нaсъ рaди недҰст0йныхъ %{! л. л~а w=б.} мҰлeнію. ћко пл0ть t пл0ти  твҰеS є4смь, и3 к0сть t  кҰстeй твҰи1хъ. и3 тебE носS  є4смь t бжcтвенаго кRщeніz.  ѓще бо и3 о3дeжду твҰю2 њскверни1хъ, тh бо є3си2 рекjи,  kдhи мҰю2 пл0ть, и3 піS  мҰю2 кр0вь, ѓзъ в8 нeмъ  пребывaю, и3 т0й во мнЁ.  и3 твҰS є4сть слaва в0 вэки  вэкHмъ, ґми1нь.

И$же во с™hхъ nц7а нaшегw їҶaнна златоyстагw.  мlтва кҰ с™0му причащeнію, четвeртаz. %{! л. л~в}

ГDи б9е м0й, вёмъ  ћко нёсмь дҰст0инъ, нижE дҰв0ленъ, да пҰдъ  кр0въ вни1деши хрaма души2  мҰеS, занe же вeсь пyстъ  и3 пaдсz є4сть. и3 не и4маши  вҰ мнЁ мёста дҰст0йна,  є4же главY пҰдклҰни1ти. но  ћко же съ высҰты2 нaсъ рaди  смири1лсz є3си2, смири1сz и3  нhнэ смирeнію мҰемY. и3  ћко же вҰпріsтъ въ вертeпэ  и3 въ ћслэхъ ск0тіzхъ вҰзлещи2, си1це вҰспріими2 и3 в8 ћслэхъ без8слҰвeсныz ми2 души2, %{! л. л~в w=б.} и3 вҰ њсквернeнҰе ми2 тёло вни1ти. и3 ћкҰ же не неўдост0илъ є3си2 вни1ти, и3  свечерsти со грёшники въ  домY си1мона прҰкажeннаго,  тaко спҰд0бисz вни1ти и3 въ  хрaмъ смирeнныz ми2 души2  прокажeныz и3 грёшныz. и3  ћкоже не tри1нулъ є3си2 пҰд0бную ми грёшную блудни1цу,  пришeдшую и3 прикоснyвшуюсz  тебЁ, си1це ўблагҰсeрдисz  и3 њ мнЁ грёшнэмъ, приходsщемъ и3 прикасaющемтисz,  и3 ћкоже не вҰзгнушaлсz є3си2, %{! л. л~г w=б.} сквeрныхъ є3S ќстъ, и3  смрaдныхъ цэлyющихъ тS,  тaко и3 мҰи1хъ не вҰзгнушaйсz  сквeрнэйшихъ џнҰz ќстъ,  и3 нечи1стэйшихъ и3 мeрзскихъ,  и3 грёшнаго ми љзhка. но  да бyдетъ ми2 ќгль пречcтаго  твҰего2 тёла, и3 чcтнhz ти  кр0ве, во њсвzщeніе и3 прҰсвэщeніе и3 здрaвіе смирeннэй ми  души2 и3 тёлу. во њблегчeніе  тsжестей мн0гихъ ми сҰгрэшeніи. в8 сҰблюдeніе t всsкихъ  діsвҰльскихъ дёйствъ.  на побэждeніе и3 вҰз8бранeніе %{! л. л~г w=б.} ѕлhхъ, и3 лукaваго мҰего2  nбhчаz. во Ӆ33мерщвeніе  страстeй, въ снабдёніе зaпҰвэдей твҰи1хъ. в8 прилҰжeніе  б9eственыz ти бlгодaти,  и3 твҰего2 цrтвіz в8 присвҰeніе.  не ћко бо пренебрегjи прихҰжю2  к8 тебЁ гDи б9е м0й, но надёzсz на не и3зречeнную  блгdть, и3 ћко да не на  мн0зэ ўдaленъ причaстіz  твҰего2, снэдeнъ t мhсленаго  в0лка бyду. тёмъ же  мҰлю1тисz, ћко є3ди1нъ сhи  с™ъ вLко, њс™и1 ми дyшю %{! л. л~д} и3 тёло, ќмъ и3 сeрдце,  чревесA и3 ўтр0бу, и3 всег0  мz њбнҰви2, и3 вкорени2  стрaхъ тв0й во Ӆ3десёхъ  мҰи1хъ. и3 њсвzщeніе твҰE неtє1млемо t менE сҰтвҰри2. и3  бyди ми пҰм0щникъ и3 застyпникъ, њкҰрмлsz в8 ми1рэ  жив0тъ м0й. спҰблsz мS  и3 њдеснyю ти предстҰsніz,  мҰли1твами и3 мҰлeніемъ пречcтыz ти2 м™ре, безпл0тныхъ  ти2 служи1тель, и3 пречcтыхъ си1лъ,  и3 всёхъ с™hхъ, и4же ҩ вэка  тебЁ бlгоугҰди1вшихъ, ґми1нь. %{! л. л~д w=б.}

ТҰг0же їҶaнна златоyстагw. мlтва кҰ с™0му причащeнію, пsтаz.

ВLко чlколю1бче гDи їс7е  хrтE б9е м0й, на  щедр0ты твоS надёzсz  молю1 тz, да непостaвиши  менE њшyюю себE, съ к0злищи прҰгнёвавшими тz.  нижE рцh ми, ґми1нь гlю  тебЁ, невёдэ тебE. но  дaждь ми2 по бlгости си2,  плaчь всегдA и3 Ұµ3милeніе,  и3 смирeніе сeрцу моемY.  и3 њчи1сти є5 стрaхҰмъ твҰи1мъ, %{! л. л~_е} и3 причащeніz рaди пречcтыхъ  и3 животворsщихъ си2 тaинъ,  ћко да бyдетъ цRкви твҰеS  бlгҰдaти. ѓще бо и3 ѕэло2  грёшенъ є4смь, и3 недост0инъ, но Ӆ4бо всегдA в8  двeри твоS толкY. ѓще  Ӆ3нhлъ є4смь и3 лэни1въ, и3  њ свҰeмъ спасeніи небрегjи, но  nбaче в8 пyть тв0й шeствую.  спаси1 мz рaди млcти твоеS,  ћкw бlгҰсловeнъ є3си2 гDи всsческимъ, и3 щедр0ты твоS на  всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 твҰS  є4сть держaва в0 вэки, ґми1нь. %{! л. л~_е w=б.}

ТҰг0же їҶaнна златоyстагw, мҰли1тва кҰ с™0му причащeнію, шестaz.

ВLко гDи їс7е хrтE б9е  нaшъ, є3ди1нъ и3мёzи  влaсть њставлsти грэхи2.  ћко бlгъ и3 чlколю1бецъ  прeзри ми ћже в8 вёдэніи,  и3 не в8 вёдэніи сҰгрэшeнаz.  и3 спод0би мz не њсуждeно  причасти1тисz, бжcтвеныхъ и3  преслaвныхъ и3 пречcтыхъ и3 живҰтворsщихъ твои1хъ тaинъ,  не в8 тsжесть ни в8 мyку, ни  въ приложeніе грэх0въ, но %{! л. л~s} во њчищeніе, и3 њсщ7eніе, и3 во њбручeніе бyдущаго живҰтA и3 цrтвіz, въ стёну  и3 п0мҰщь, и3 в8 возражeніе  сҰпроти1вныхъ, во и3стреблeніе  мн0гихъ ми согрэшeній.  тh бо є3си2 бGъ ми1лостемъ,  и3 щедр0тамъ пҰдaтель, и3  чlкҰлю1біz, и3 тебЁ слaву  возсылaемъ, со nц7eмъ и3 со  с™hмъ дх7омъ, нhнэ и3 при1сно  и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.

Тог0 же їҶaнна златоyстагw, мlтва ко с™0му причащeнію, седмaz. %{! л. л~s w=б.}

Вёмъ гDи, ћко недост0йнэ причащaюсz пречcтаго  ти тёла, и3 чcтнёй кр0ви  твҰeй п Ұви1ненъ є4смь, и3  во њсуждeніе себЁ ћмъ и3  пію2, не разсуждaz тёла и3  кр0ве хrтA и3 бGа мҰего2. но  на щедр0ты твоS надёzвсz  прихожю1 ти, рeкшему, kдhи  мҰю2 пл0ть, и3 піsи мҰю2  кр0вь, во мнЁ пребывaетъ и3  ѓзъ в8 нeмъ. ўмилҰсeрдисz  ќбw њ мнЁ гDи, и3 не њбличи2 менE грёшнагw. но сҰтвҰри2  сҰ мн0ю пҰ млcти твҰeй. и3 да %{! л. л~з} бyдутъ ми с™az сіS, в8  просвэщeніе и3 вҰ спасeніе и3 вҰ  и3сцэлeніе, и3 сҰхранeніе и3 њчищeніе, и3 њсщ7eніе души2 и3  тёлу. на tгнaніе всsкагw  мечтaніz, и3 лукaвагw дэsніz, и3 дёйства діsвольска,  мhсленэ во Ӆ3десёхъ мои1хъ  дёйствуемагw, въ дерзнҰвeніе  и3 люб0вь ю4же къ тебЁ, вҰ  и3справлeніе житіS и3 крёпҰсти,  въ вҰзращeніе дҰбрҰдётелєй  свершeніz. во и3сп0лненіе зaповэдєй, въ дх7а с™aгw причaстіе. въ напyтіе животA вёч%{! л. л~з w=б.}нагw, и3 во tвётъ бlгопріsтенъ, є4же на стрaшнэмъ  судЁ твоeмъ, и3 не въ сyдъ, и3ли2 њсуждeніе. 

Тог0 же їҶaнна златоyстагw, мlтва кҰ с™0му причащeнію, о3смaz.

Б9е њслaби њстaви, ўщeд  прости1 ми сҰгрэшeніz  мҰS, є3ли1ка ти согрэши1хъ,  и3ли2 сл0вҰмъ, и3ли2 дёломъ, и3ли2 помышлeніемъ,  в0лею, и3ли2 нев0лею, рaзумомъ, и3ли2 неразyміемъ,  всs ми прҰсти2 ћкw бlгъ и3 %{! л. л~и} чlколю1бецъ, мlтвами пречcтыz ти2 м™ре. и3 ќмныхъ  ти служи1тель, с™hхъ си1лъ,  и3 всёхъ с™hхъ, и4же ҩ вэка  тебЁ бlгҰугҰди1вшихъ. не њсуждeннw бlгҰвҰли2 пріsти ми,  с™0е и3 пречcтҰе твҰE тёло,  и3 чcтнyю кр0вь, вҰ и3сцэлeніе  души1 же и3 тёлу, и3 во њчищeніе лукaвыхъ ми пҰмышлeній. ћкw твҰE є4сть цrтво  и3 си1ла и3 слaва, сҰ nц7є1мъ и3 сҰ  с™hмъ дх7Ұмъ, нн7э и3 при1снw  и в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. 

МҰли1тва тҰгH же с™aгw %{! л. л~и w=б.} їҶaнна златҰyстагw. кҰ  с™0му причащeнію, f7-z.

Вёрую гDи и3 и3спҰвёдую,  ћкw ты2 є3си2 хrт0съ сн7ъ  бGа живaгw, пришeдыи  въ мjръ грёшники спасти2,  t ни1хъ же пeрвыи є4смь  ѓзъ. вёрую ћкw вои1стину  сE є4сть сaмҰе пречcтое тёло  твҰE, и3 сE є4сть сaмаz честнaz  кр0вь твоS. є3г0 же рaди  молю1тисz, поми1луй мS и3  прости1 ми, и3 њслaби ми прегрэшeніz моS, в0льнаz и3  нев0льнаz, ћже сл0вҰмъ, %{! л. л~f} ћже дёломъ, ћже вёдэніемъ, и3 не вёдэніемъ, ћже  рaзумомъ и3 мhслію. и3 спҰд0би  мS не њсуждeно причасти1тисz, пречcтыхъ ти2 тaйнствъ,  вҰ њставлeніе грэхHвъ и3 въ  жи1знь вёчную. ћкw бlгослҰвeнъ є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 

ТҰгH же с™aго їҶaнна златоyстагw, мlтва кҰ с™0му  причащeнію, i7.

ВLко гDи чlколю1бче, да  не вҰ њсуждeніе ми бyдетъ  причaстіе с™hхъ ти2 тaинъ, нҰ вҰ њчищeніе и3 њсщ7eніе %{! л. л~f w=б.} души2 и3 тёлу, и3 вҰ њбрётеніе  бyдущіz жи1зни и3 цrтвіz.  ћкw бlгослҰвeнъ є3си2 в0  вэки, ґми1нь.

Мlтва прeже с™aгw причащeніz, с™aгw и3 бGҰн0снагw  nц7а нaшегw їҶaнна дамаскинA. ћкw во џбразъ и3спҰвёданіz, №i.

Ћкw на стрaшнэмъ и3 не  и3 лицепріeмнэмъ твҰeмъ предстою2 суди1щи хrтE б9е,  њсуждeнію пови1ненъ, и3  и3стzзaніz и3мhи, и3 сл0во  творS мҰи1хъ сҰдёzнныхъ %{! л. м~} ѕw6лъ. си1це днeсь прeжде  дaже непріити2 днeви њсуждeніz мҰегw2, предстҰю2 предъ  тҰб0ю, и3 предъстрaшными  с™hми ѓнGлы твҰи1ми, преклҰнeнъ свҰeю совёстію, предъ  носS лукaваz и3 сквeрнаz,  и3 незак0ннаz моS дэsніz.  пҰз0рствую сіS, и3 њбличaz  ўничижaю. ви1ждь ќбw гDи  смирeніе мҰE, и3 њстaви всS  согрэшeніz моS, ви1ждь  ћкw ўмн0жишасz пaче влaсъ  главы2 мҰеS без8зак0ніz мҰS.  к0е ќбw не сҰдёzхъ ѕло2; %{! л. м~ w=б.} к0е сҰгрэшeніе не сҰтвҰри1хъ;  и3 к0е ѕло2 не вҰњбрази1хъ в8  души2 мҰeй;  u4же бҰ и3 дёлы  сҰдёzхъ, блyдъ, прелюбодёйство, мужел0жьство,  превҰзнҰшeніе, г0рдҰсть, ўкҰрeніе, сур0вство, дҰсaды,  непҰк0рство. пҰклeпъ, лжY.  ѕлҰтечeніе, ўничижeніе. клzтвҰпреступлeніе, њбҰлгaніе,  заклинaніе, хулӉ. празднҰсл0віе, раждежeніе, смёхъ.  піsнство. њбьzдeніе, чревобёсіе. нeнависть. зaвисть.  сребрҰлю1біе, многҰстzжaніе, %{! л. м~а} самҰлю1біе. любоимёніе, лихҰи1м8ство. славҰлю1біе. хищeніе,  непрaвду. скверноприбhтҰчество, мшелҰи1мство. ревнҰвaніе. клеветY, без8зак0ніе.  не пҰслушaніе. мhсли сквeрныz,  и3 п0мыслы нечи1сты, и3 раз8слaблены. хyльны же, и3 не  сказaнны. и3 всE мҰE чю1вствҰ,  и3 всsкъ ќдъ њскверни1хъ,  растли1хъ и3 не пҰтрeбенъ сҰтвҰри1хъ. дёлатель бhхъ всsчески  діsвҰлу. и3 вёмъ гDи, ћкw  без8зак0ніz мҰS превзыд0ша  главY мою2. но безмёрно %{! л. м~а w=б.} є4сть мн0жество щедрHтъ  твҰи1хъ, и3 ми1лҰсть не и3зречeнна, неѕл0бивыz твҰеS бlгҰсти. и3 нёсть грёхъ побэждаю1щь чlкҰлю1біе твҰE. тёмъ  же пречю1дныи цRю, неѕл0биве  гDи, ўдиви2 на мнЁ грёшнэмъ млcти твоS. пҰкажи2  бlгости твҰеS си1лу, и3 kви2  крэпҰть бlгоутр0бнаго милосeрдіz твоегw2, и3 њбращaющасz пріими1 мz грёшнаго.  пріими1 мz ћко же пріsтъ  блyднаго, мытарS, разб0йника, манасjю, и3 блудни1цу, %{! л. м~в} пріими1 мz пресогрэши1вшаго,  вhше мёры, сл0вҰмъ и3  дёлҰмъ, и3 пҰмышлeніемъ  и3 без8мёстнымъ похҰтёніемъ, и3 безъслҰвeсныхъ желaніемъ, и3 ћкҰ же воє3ди1но  надесsтыи чaсъ пришeдшихъ  пріsтъ, ничт0 же дҰст0инw сҰдёлавшихъ, тaкw  пріими2 и3 менE грёшнаго.  мн0го бо согрэши1хъ, и3  без8зак0нновахъ, и3 њскверни1хсz. мнHго прогнёвахъ  дх7ъ тв0й с™hи, и3 њгорчи1хъ чlвэколю1бную ўтр0%{! л. м~в w=б.}бу твою, сл0вомъ и3 дёломъ  и3 помышлeніемъ , в8 нощи2 и3  во дни2, в0лею, и3 нев0лею,  ћвленнэ и3 не ћвленнэ. и3  вёмъ ћкw ћвэ предстaвиши  всS грэхи2 моS предҰ мн0ю, таковы2, kкҰвh же мн0ю,  содэsшасz, и3 и3стsжеши сл0во сҰ мн0ю, њ и4хъ же рaзумомъ и3 не разyмнэ без8мёрнw согрэши1хъ. но гDи гDи, да не непрaведнымъ суд0мъ твои1мъ, нижE ћростію  твоeю њбличи1ши мz, нижE  гнёвомъ твои1мъ покaжеши %{! л. м~г} мz. поми1луй мS гDи,  ћкw не т0кмw нeмощенъ  є4смь, но и3 твоE создaніе  ѓзъ. ўтверди1лъ є3си2 на мнЁ  рӈку твою2. ѓзъ же лукaвое  предъ тҰб0ю сҰтвори1хъ, и3 тебЁ  є3ди1ному согрэши1хъ, не вни1ди  в8 сyдъ с8 рабHмъ твҰи1мъ.  ѓще бо вни1деши в8 сyдъ с8 раб0мъ твҰи1мъ. ѓще без8зак0ніz нaзриши гDи, гDи  кто2 пҰстҰи1тъ. ѓзъ бо є4смь  бeз8дна сҰгрэшeнію, и3 нёсмь  дҰст0инъ, нижE дҰв0ленъ  возрёти и3 ви1дэти высотY %{! л. м~г w=б.} нбcную, t мн0жества грэх0въ  мҰи1хъ, и4мъ же нёсть числA  всsко бо ѕл0е дэsніе и3  ўмышлeніе, и3 ўхищрeніе сатaнино, и3 ковaрство. растлёніz. и3 различна и3стицaніz. ўмzгчeніz. рукоблyдіz, дэторастлёніz  кровосмэшeніz. ўничижeніz.  ѕлопҰмнёніz. совётованіz  ко грэхY. клzтвопреступлeніz. наскакaніz, и3 скоктaніz,  и3 и4ны безмёрны стрaсти  сҰдёлахъ, и3 не tступи1ша t  менE. кjими бо несҰдержимъ %{! л. м~д} бhхъ ѕлhми; к0ими нерастли1хсz сҰгрэшeньми; всsкъ  грёхъ содёzхъ. всsкъ грёхъ  вложи1хъ в8 дyшю мҰю2. не  пҰтребенъ бhхъ бGу и3 челҰвёкҰмъ. и3 кто2 вҰзстaвитъ  мS, и4же въ ѕлhхъ и3 тҰли1кихъ впaдша согрэшeніихъ;  гDи б9е м0й, на тS ўповaхъ. ѓще є4сть ми спасeніz  ўповaніе, ѓще њдолэвaетъ  чlколю1біе твоE, мн0жеству  без8зак0ніи мои1хъ, бyди ми  спаси1тель и3 застyпникъ. и3  пҰ мн0жеству щедрHтъ тво%{! л. м~д w=б.}и1хъ, и3 ми1лҰсти твҰeй, њслaби  њстaви, и3 прҰсти1 ми всS  є3ли1ка ти согрэши1хъ, ћкw  мн0гихъ ѕHлъ и3сп0лнисz  душA моS, и3 нёсть во мнЁ  спасeніz надeжды. поми1луй  мz б9е, поми1луй мS повели1цэи ми1лҰсти твҰeй, и3 не  воздaждь ми по дёлwмъ мои1мъ, и3 непосрами2 менE по  дэsніемъ мои1мъ. но њбрати1въ спаси2, и3 и3збaви дyшю  мою2 t совҰзрастaющихъ є3S ѕHлъ, и3 лю1тыхъ приложeніихъ. спаси1 мz гDи млcти %{! л. м~_е} твоеS рaди. ћкw да и3дёже  ўмн0житсz грёхъ, преи3зҰњби1луетъ бlгодaть твоS  и3 вҰсхвалю2 и3 прҰслaвлю тz всегдA, во всS дни2 животA  моегw2. тh бо є3си2 б9е бGъ  кaющихсz, и3 тебЁ слaву  возсылaемъ, сҰ безначaльнымъ  ти nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3  бlги1мъ и3 животвҰрsщимъ ти2  дх7Ұмъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0  вэки вэкHмъ, ґми1нь.

ТҰг0 же с™aгw їҶaнна дамаскинA, мlтва кҰ с™0му  причащeнію, в7i. %{! л. м~_е w=б.}

Оµ3я1звенъ є4смь ѓзъ сeрдцемъ,  и3 и4стаz мz рeвность твҰS,  и3 и3змэни1 мz люб0вь твҰS  вLко, свsзанъ є4смь  желaніемъ твҰи1мъ. да и3сп0лнюсz t твҰеS пл0ти. да насhщюсz жив0тныz и3 бGҰтвҰри1выz ти кр0ве. да вҰспріимY  твои1хъ бlгъ. да напитaюсz  твоегw2 б9ествA. дҰст0инъ  да бӈду ўсрёсти тS грzдyща  со слaвою на воздyшнэмъ  восхищeніи, на џблацэхъ со  всёми и3збрaнными ти. ћкw  да пою2 и3 покланsюсz, и3 %{! л. м~s} слaвлю тz бlгодaрнw вҰ и3спҰвёданіи, со безначaльнымъ ти2  nц7є1мъ, и3 съ пrтымъ и3  бlги1мъ и3 живҰтворsщимъ ти2  дх7омъ, нhнэ и3 при1снw и3 в0  вэки вэкHмъ, ґми1нь.

Мlтва, ко с™0му причащeнію,  тҰг0 же їҶaнна дамаскинA, Gi.

На мнHжествw щедрHтъ  твои1хъ взирaz, и3 пучи1ну  чlколю1біz твоегw2 хrтE  б9е, сE нhнэ дерзнyхъ  приступи1ти, желaніе и3мёz  причасти1тисz, с™hмъ твҰи1мъ и3 животворsщимъ тaй%{! л. м~s w=б.}намъ. стрaхомъ и3 ќжасомъ  њдержи1мъ, бою1сz прикоснyтисz, за мнHжество грэхHвъ мҰи1хъ, да не вмёстw  просвэщeніz њпалeнъ бyду.  тёмъ же молю1тисz и3 припaдаю, пребlгjи и3 чю1дныи цRю,  прости2 согрэшeніz моS в0льнаz и3 нев0льнаz. и3 спҰд0би  мz не њсуждeннw пріsти  пречcтое тёло твҰE, и3 чcтнyю  кр0вь твою2 въ прҰсвэщeніе,  въ наслаждeніе, въ рaдость и3 весeліе души2 и3 тёлу моемY,  нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки %{! л. м~з} вэкHмъ, ґми1нь. 

ТҰг0 же с™aгw їҶaнна дамаскинA, мlтва ко с™0му  причащeнію, д7i.

ГDи дaждь млcть ненави1дzщимъ мS, и3 враждyющимъ  ми2, и3 пҰнҰшaющимъ ми2,  тaкҰжде и3 њклеветaющимъ  мS, да никт0 же никaкҰ же  t ни1хъ, менE рaди нечи1стагҰ  ѕло2 нёкако пҰстрaжетъ,  ни в8 нhнэшнэмъ, ни в8 бyдущэмъ вёцэ; но њчи1сти  и4хъ млcтію своeю, и3 пҰкрhй  и4хъ бlгодaтію своeю бlгjи. %{! л. м~з w=б.}

Мlтва, ко с™0му причащeнію, с™aгw симеҸна метаfрaста, є7i.

Е#ди1не чи1стыи, и3 нетлённыи гDи, и4же за милҰсeрдіе чlколю1біz не и3зречeннагw, нaше воспріи1мъ существо2, t чи1стыхъ и3 дв7ьственых8  крҰвeй, и4же пaче є3стествA  р0ждьшей тS, дх7а б9eственагw нашeствіемъ, и3 бlговҰлeніемъ nц7а присносyщнагw,  хrтE їс7е премdрҰсть б9іz, и3  ми1ръ и3 си1ла, и4же пл0тію своeю  животв0рныz и3 спасeныz стrти %{! л. м~и} и3зв0ли воспріsти, кrтъ, гв0здіz, копіE, см7рть. ўмертви2 моS душетлённыz  стрaсти тэлeсныz. и4же  пҰгребeніемъ свои1мъ ѓдҰва  плэни1лъ є3си2 цaрства, пҰгреби2  и3 мҰz бlги1ми п0мыслы лукaваz сҰвётҰваніz, и3 лукaвьствіz дyхи разҰри2. и4же  триднeвнымъ свҰи1мъ, и3  бGҰн0снымъ вҰскRсeніемъ пaдшагw прanц7а востaвивъ, востaви и3 менE грэх0мъ пҰп0лзшагҰсz, џбразы ми пҰкаsніz  предлагaz. и4же преслaвнымъ %{! л. м~и w=б.} свҰи1мъ вҰзнесeніемъ, плҰтск0е  њбожи1въ пріsтіе, и3 сіE деснhм8  сэдaніемъ пҰчeтъ. спҰд0би  мz рaди с™hхъ ти2 тaинъ  причaстіz, деснhz чaсти  спасaемыхъ пҰлучи1ти. и4же  сни1тіемъ ўтёшителz твҰегw2  дх7а, сҰсyды чeстны свzщeнныz свҰS ўченики2 сҰдёлавъ,  пріsтелище и3 менE пҰкажи2  тҰгw2 пришeствіz. хҰтsи  пaки пріити2 суди1ти вселeннэй  правдою, бlгҰвҰли2 и3 менE  ўсрёсти тS на џблацэхъ,  судію2 и3 зижди1телz мҰегw2, %{! л. м~f} со всёми с™hми твҰи1ми,  ћкw да без8конeчнw славҰсл0влю  и3 пҰю2 тебE, съ без8начaльнымъ  ти2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3  бlги1мъ и3 живҰтвҰрsщимъ  є3динҰсyщнымъ ти2 дх7Ұмъ  нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки  вэкHмъ, ґми1нь. 

Тог0 же с™aгw симеҸна  метаfрaста, мlтва кҰ с™0му причащeнію, ѕ7i.

Q џ§е и3 сн7е и3 дш7е, трbце с™az, бlгҰсте неи3стҰщи1маz, вҰ всёхъ текyщаz, дҰбр0то мнҰгҰрачи1%{! л. м~f w=б.}тельнаz, не и3мhи сhтҰсти,  вёрҰю є3ди1нҰю спаси1 мz и3  чрeзъ надeжду. q свёте  трисіsтельныи, q трbце прес™az, трbце ли1цы, и3 є3ди1нице  существ0мъ. и3ст0чниче премyдрҰсти, и3 њсщ7eніz пҰдaтелю, вёрҰю є3ди1нҰю спаси1  мz и3 чрeзъ надeжю. q  nгню2 чисти1тельныи сҰгрэшeніи,  дyшю мҰю2 њчи1сти t прегрэшeній. души2 мҰеS tмhй  невёдэніе. дyшю мҰю2 и3схи1ти  t њсквернeніи. души2 мҰeй  ўдержи2 пҰмышлeніz. ќмъ же %{! л. н~} вҰцари2 наdразумёньми.  страстeмъ мS покажи2 всеси1льна  царS. ќмную свэщю2 вҰсіsй  мҰемY сeрдцу. свҰбҰди2 t тмы2  грэхA. прҰсвэтли2 и3 Ұµ3краси2 помрачeннагw, џкҰмъ во€зри2  на мS ми1лҰстивнымъ. њчи1сти  ўблажи2 потемнeнагҰ. q џ§е  и3 сн7е и3 дш7е, трbце с™az  тh ми пҰдaждь ѓнGла свэтҰн0сна, ўмY с8пҰспёшника,  пёстуна и3 пред8стaтелz, души2  мҰeй храни1телz, и3 пл0ти  вҰждA, направлsюща мz ко  спасeнію. тh мz земленaгw %{! л. н~ w=б.} сҰтвҰри2 њсщ7eнна. тh мz  ўстрани2 земленhхъ мудрҰвaніи. тh ми и3з8суши2 ѕл0бныz пот0ки. тh ми и3сточи2  слeзныz тyчи. бGъ бо є3си2  млcтивъ, и3 бlгҰдaтель не  ѕлҰпріsтенъ всёмъ без8ӡак0нновавшимъ. всепристyпенъ, всёмъ сҰгрэши1вшимъ. д0лгҰтерпэли1въ всём8 tвeргшимсz.  непрaведнымъ њс™овaнныи, и3  не непҰр0чнымъ прҰсвётҰванныи.  и3спҰвёданіz ўстaвилъ є3си2  спасeніе. п0далъ є3си2 пҰкazніz  џбразы, и3 мнЁ гнyсному и3 %{! л. н~а} њсквернeному, мнЁ лукaвҰму  и3 nкаsнному, мнЁ тeмнҰму  и3 сквeрнҰму. и4бw без8ӡак0ннҰвахъ дрeвнихъ мн0жае.  прҰгнёвахъ тS и3 раздражи1хъ  ѕэлw2, пaче числA без8чи1сленых8  ѕвёздъ. пaче пескA мҰрскaгw  согрэши1хъ ти2. нёсть ви1да ѕл0бы ѕлёе. нёсть студA  ѕл0бы лукaвэе, є3г0 же  несҰдёzхъ, на всsко врeмz  и3 мёсто, душeю и3 п0мыслҰм8,  и3 слҰвесы2 и3 дэsньми. ўмн0жишасz мҰеS ѕл0бы мeрзости,  ўмн0жишасz мҰS тмaми %{! л. н~в w=б.} ѕлҰдёйства. ўмн0жишасz  мои1хъ прегрэшeніи бременA,  ѓки желёзы мнёніемъ,  сгҰрчeна ми є4сть вhz. ќзами  не и3збёжными стsгнутъ  є4смь сeрдцемъ, ни вҰзни1кнути  главY мҰю2 мҰгY, нижE  њслaбы є4сть ми в8 с0вэсти.  недҰст0йнэ ќбw высҰтY нбcную  зрю2. недҰст0йнэ же человёческҰе зрю2 видёніе. недҰст0йнэ же сҰбесёдую бли1жнему, недҰст0йнэ же земленyю наступaю пeрсть. твҰю2  бо разжег0хъ ћрҰсть в8 кҰнeцъ. %{! л. н~в w=б.} гнёвъ распали1хъ стрaшныи  безмёстнэ. прҰгнёвахъ тS  и3 раздражи1хъ ѕэлw2. предъ  тҰб0ю всsку мeрзҰсть  сотвҰри1хъ. ни є3ди1нҰ же восхҰтёвъ твҰи1хъ чист0тныхъ  хҰтёніи. ниє3ди1ну же вҰзжелёвъ твҰи1хъ вҰжделённыхъ  судeбъ. ни є3ди1но же сҰхрани1хъ  твҰи1хъ премyдрыхъ повелёній.  ни є3ди1нъ же ўдержaвъ твҰи1хъ  держaвныхъ гlъ. и3 нhнэ преклҰнsю ти сeрдца мҰегw2  кҰлёнэ, прекланsю и3 главY  њмрачeнную, прекланsю вhю %{! л. н~в w=б.} њсквернeную. твҰeй бlгҰсти  вhю прекланsю, и3 твҰeй бlгости мҰлeніе приношю2. сҰгрэши1хъ без8зак0ннҰвахъ и3  блaзньствҰвахъ. сҰгрэши1хъ непрaвдҰвахъ, и3 преступи1хъ зaпҰвэди твҰS. сҰгрэши1хъ,  непрaвдҰвахъ и3 њсуди1хъ.  сҰгрэши1хъ, tверг0хсz, и3 не  ўстыдёхсz. нҰ мҰлeніе творю2 твҰeй бlгҰсти. нҰ мҰльбY  приношю2 твҰемY неѕл0бію.  нҰ мҰлю твҰE крaйнее бlгҰутр0біе. но мҰлю2, и3 вопію2,  спаси2 и3 њчи1сти мz, њстaви %{! л. н~г} мн0жество мҰи1хъ сҰгрэшeніи.  њстaви лю1таz мҰи1хъ дҰлгHвъ.  њстaви мн0гаz мҰи1хъ њсквернeніи. њстaви всS мҰи1хъ  мeрзҰстей. и3 да несокруши1ши  мz со грэхи2. да неумори1ши  мz со безӡaконьми. да не съ  п0мыслы ѕлhми сҰвосхи1тиши  мS. да несҰжжeши мz с8  мeрзҰстьми. да нелиши1ши мz  бlгъ вёчныхъ. да не трапeзы  и3звeржеши мz без8смeртныz.  да не tчюжди1ши мz рaдҰсти  с™hхъ. да неtщети1ши мS  спасeніz мҰегw2. кRщeніz %{! л. н~г w=б.} дaръ пҰдaждь ми. и3 пaки,  и4нҰческіи џбразъ б9eственый  вели1кій, пeрвый ќбw њкалsх8  грэхи2, пeрвыи њскверни1хъ  мeрзҰстьми. спҰд0би сщ7eннагw  причащeніz живҰтA, чaши  кр0ве бGҰт0чныz, вҰ њчищeніе  мҰи1хъ сҰгрэшeній, вҰ и3збавлeніе и3 во спасeніе, в8 чaсъ кҰнeчный  г0рькій и3 смeртный. в8 чаc же  тsжкіи и3 бҰлёзненыи, и3 в8  чaсъ тeмныи и3 пҰмрачeныи,  спаси2 и3 ўщeдри и3 њчи1сти мz,  дyшю кр0тко разлучи2 ҩ плҰти  мҰеS њсквернeныz. дyшю %{! л. н~д} темную пҰкажи2 просвётҰванну, t лукaвыхъ и3збaви  бэс0въ. рукҰписaніz всsческаz согрэшeніи, списaніz  мҰи1хъ дҰлг0въ раздери2, раз8сыпли вҰ ѓдҰву пр0пасть,  раст0ргни и3спепели2, сҰжзи2  дҰ кҰнцA, кр0тки и3 свётлы  пҰсли2 ѓнGлы тҰгдA, tражaющихъ пҰлки2 бэс0вскіz. дyшю  вҰсхищaющихъ t мучeніz.  дyшю ўщедрsющихъ nкаsнную, горЁ вҰзносsщихъ  кромЁ сҰгрэшeній. гҰрЁ вҰзнҰсsщихъ пҰклҰни1тисz пrт0лу %{! л. н~д w=б.} nгнењбрaзнҰму, и3 прҰсвэтҰвaнному. хвaлzщихъ тY  всёхъ спасaемыхъ, спҰдоблsюща рaдҰсти с™hхъ. пріими2  хҰдaтаz бlгҰсть свҰю2. дaждь  ми бlгҰдaть твҰю2 хҰдaтаz  и3зрsдна, бlгҰстhню  неѕл0біе, млcрдіе, крaйнее  бlгҰутр0біе. пріими2 хҰдaтаz  вторaго, превhшьшую мjру  краcҰвaніе, м™рь дв7у nтрҰкҰви1цу, б9eственую лёствицу  и3 жeзлъ, њдушевлeныи прест0лъ. пріими2 хҰдaтаz чи1нъ  молніелyчныи, пrт0ли, херу%{! л. н~е}ви1ми, серафи1ми џгненыz,  гDьствіz, си1лы, и3 влaсти.  начaла, ґрхaнGлы же, и3  ѓнGлы. пріими2 хҰдaтаz  свётлаго и3 свэтҰн0снаго предҰтeчю твҰего2, њсщ7eннагҰ прeжде  пелeнъ, прҰпҰвёдника бGҰглаг0лива, прeжде вLки вҰсіsвшаго сyщимъ вҰ тмЁ. пріими2  хҰдaтаz ли1ки с™hхъ, ли1ки  пррbкъ, патріaрхъ nц7ъ, ґпcлъ  же и3 м§нкъ вэнцен0сныхъ,  и3 всёхъ с0ньмы с™hхъ и3  свэтҰн0сныхъ. пріими2 хҰдaтаz марjю є3ги1птzныню, %{! л. н~е w=б.} чlка t земли2, нб7Ұшeствена же  nбaче. пріими2 хҰдaтаz nнyфріz вели1каго, ћже тёло  њбнaжьша, б9eственҰю же  nдeждею, дёлы бlги1ми  њбҰлчeна стрaннw. бGъ бо  є3си2 млcрдъ и3 бlгҰдaтель. бGъ  кр0токъ закҰнҰпрестyпльшим8.  бGъ пҰдаS и3збавлeніе согрэшeніемъ. бGъ дaруz всёмъ  спасeніе, мнё же пҰкажи2  всю2 бlгҰсть свҰю2. мнЁ да  и3зліeши струю2 бlгоутр0біz  твҰего2. и4бо зак0нъ преступи1х8  всёхъ мн0жае, t лҰжeснъ %{! л. н~s} самёхъ и3 дҰнhнэшнzгҰ ми2  врeмене. сп7си1 мz чрeзъ  дҰст0инство и3 чрeзъ надeжю,  бlгҰстію и3 бlгҰстhнею твҰeю  є3ди1нҰю, ћко да бlгҰслҰвлю1  тz, и3 люб0вію величaю. ћко  да бlгодарю2, и3 пҰю2 тz бlгҰчeстно, в8 вёцэ же бyдущемъ  спасaемь, ћкҰ да бlгҰслҰвeна  бlгҰслҰвлю2 вLку, є3г0 же  бlгҰсловsтъ нбcныz си1лы, в0  вэки всS не и3счeтныz, ґми1нь.

Мlтва, кҰс™0му причащeнію. с™aго симеҸна н0ваго  бGҰсл0ва, t б9eственыхъ ра%{! л. н~s w=б.}ченіи с™aго причащeніz, з7i.

T сквeрныхъ ўстeнъ, t  мeрзскаго сeрдца, t нечи1стаго kзhка, t души2  њсквернeны, пріими2 мҰлeніе  хrтE м0й, и3 непрeзри ми,  ни словесE, ни џбраза, ни  дeрзҰсти. дaждь ми дерзнҰвeніе гlати, ћже хҰщю2  хrтE м0й, пaче же и3 научи1  мz, чт0 ми дҰст0итъ твҰри1ти и3 глаг0лати. сҰгрэши1хъ  пaче блудни1цы, ћже ўвёдэвши гдЁ њбитaеши, ми1ро  купи1вши, пріи1де дeрзостнэ %{! л. н~з} пҰмaзати твҰи2 н0зэ  моего2 вLки и3 хrтA мҰего2.  ћкҰ же џну не tгнaлъ є3си2  пришeдшую ҩ сердца, ни менE  tри1ни сл0ве. твҰи1 же ми  пҰдaждь н0зэ, и3 держaти  и3 цэловaти, и3 струsми  слeзными ћко мнҰгҰцённымъ  ми1рҰмъ си1хъ смёющу пҰмaзати. њмhй мz слезaми  м0ими, и3 њчи1сти мz и4ми  сл0ве. њстaви сҰгрэшeніz  мҰS, и3 млcть ми пҰдaждь.  вёси ѕлhхъ мн0жество,  вёси и3 стрyпы моS, и3 %{! л. н~з w=б.} ћзвы зри1ши, нҰ и3 вёру  вёси, и3 произвҰлeніе зри1ши, и3 вҰздыхaніе слhшиши. не  таи1тъ бо сz тебE б9е м0й,  и3 тв0рче м0й и3 и3збaвителю  м0й, нижE кaплz слeзнаz,  нижE кaпли чaсть нёкаz,  нижE движeніе сердeчнҰе. несҰдёланнҰе мҰE ви1дэша џчи  твҰи2, в8 кни1гахъ же твҰи1хъ  напи1сана тебЁ сyть. ви1ждь  смирeніе мҰE. ви1ждь трyдъ  м0й є3ли1къ, и3 грэхи2 всS  њстaви ми б9е всsческихъ,  ћко да чи1стымъ срdцемъ, %{! л. н~и} стрaшнҰю мhслію, и3 дш7ею  сҰкрушeною, пречcтыхъ ти2 причащю1сz и3 несквeрныхъ тaинъ,  и4ми же њживлsетсz и3 њбҰжaетсz всsкъ kдhи и3 піS чи1стымъ  срdцемъ. тh бо рeклъ є3си2  вLко м0й, всsкъ kдhи мҰю2  пл0ть, и3 піsи мҰю2 кр0вь,  вҰ мнЁ ќбо сeй пребывaетъ.  в8 нeмъ же и3 ѓзъ пҰлучaю,  и4стиннҰ сл0вҰ всsкҰ вLки и3  бGа мҰего2. и3 б9ественыхъ  пріwбщи1всz, и3 бGҰтв0рныхъ  бlгҰдaтей. ќбо неє3ди1нъ  є4смь, нҰ с8 тҰб0ю хrтE м0й %{! л. н~и w=б.} свёте трис0лнечныи. ћко  ќбо да не є3ди1нъ бyду крҰмЁ  тебE живҰдaвца дыхaніz мҰего2,  живҰтA мҰего2, возрaдҰваніz мҰего2, мірскaго спасeніz.  сего2 рaди к8 тебЁ приступи1хъ,  ћко же зри1ши, слезaми и3  сeрдцемъ сҰкрушeнымъ, и3збавлeніе мои1мъ согрэшeніемъ  просS пріsти ми. и3 твои1хъ  живҰдaтныхъ и3 непҰр0чныхъ  тaинствъ причасти1тисz не  њсуждeно. ћко да пребывaеши ћкоже рeклъ є3си2  сҰ мн0ю nкаsннымъ. ћко %{! л. н~f} да не крҰмЁ њбрётъ мS твҰеS  бlгҰдaти прелeстникъ, вҰсхи1титъ мS льсти1внэ, и3 прельсти1въ tведeтъ бGотв0рныхъ  ти слҰвeсъ. сего2 рaди к8 тебЁ припaдаю, и3 тeплэ вҰпію1  ти, ћко же блyднаго пріsтъ, и3 блудни1цу пришeдшую, тaкҰ пріими1 мz блyднаго и3 сквeрнагҰ щeдре,  душeю сҰкрушeннҰю нhнэ к8 тебЁ прихҰдsща. вёмъ  сп7се, ћко ни кт0 же сҰгрэши2  тебЁ, ћкҰ же ѓзъ. нижE  сҰдёz дэsніz, ћкҰ же ѓзъ %{! л. н~f w=б.} сҰдёzхъ. нҰ сE пaки вёмъ,  ћко невели1чество сҰгрэшeній,  нижE прегрэшeніемъ мн0жества превҰсх0дzтъ бGа моего2  мн0гое чlколю1біе, но ми1лҰваніемъ млcти тeплэ кaющихсz, чи1стиши и3 свётлиши, и3 свёту твори1ши  причaстники. и3 стрaнное  ѓнGльскимъ, и3 чlческимъ мhслемъ. бесёдуеши сaмъ  мн0гажды, ћко же друг0мъ  свои1мъ бли1жнимъ. сіS  дeрзостна мz творsтъ, сіS  в8перsютъ мS хrтE м0й. %{! л. _кс~} и3 надёюсz твҰи1мъ бҰгaтымъ  є4же къ нaмъ бlгодaтемъ.  рaдуюсz вкyпэ и3 трепeщу,  о4гневи причащaюсz, травA  сhи. стрaнно чю1до, нhнэ  њрҰшaемь не њпaльно. ћкҰ  же ќбо купинA дрeвле не  њпaльнэ горsщи. нhнэ  бlгодaрнымъ смhсломъ,  бlгодaрнымъ же сeрдцемъ,  бlгодaрными ўдесы2 души2  и3 тёла мҰегw2, пҰклҰнsюсz  и3 величaю, и3 славҰсл0влю тz  хrтE м0й, ћко бlгҰслҰвeна  сyща, нhнэ же и3 в0 %{! л. _кс~ w=б.} вэки вэкHмъ, ґми1нь.

Мlтва прилёжна къ пречcтэй  бцdэ. творeніе гeрмана патріaрха константи1на грaда.  пҰ стих0мъ, прeже с™aгw причащeніz, }i.

Мн0гихъ и3 вели1кихъ наслади1хсz дар0въ, t создaвшаго мz бGа. непaмzтливъ же њ всёхъ си1хъ  kви1хсz страстнhи и3 не благодaрныи ѓзъ, прилҰжи1хсz скҰтёхъ не разyмныхъ,  и3 ўпҰд0бихсz и4мъ. ни1щь  є4смь дҰбрҰдётелей, богaтъ %{! л. _кс~а} страстьми2. студA и3сп0лненъ,  дерзнҰвeніz б9eственаго t  чюждeнъ. њсуждeнъ ҩ бGа,  њплaканъ t ѓнGлъ. пҰрyганъ  и3 пҰсмёzнъ t бэс0въ. њбличaемь t с0вэсти. и3 прeжде  смeрти мeртвъ бhхъ, и3  прeжде судA тҰго2 њсуждeнъ.  и3 прeжде безконeчныхъ мyкъ  мyчимъ, t о3тчazніz стужaемь. сE нhнэ въ твҰE  є3ди1но прибэгaю тeплҰе  заступлeніе вLчице, и4же  тьмaми талaнтъ д0лженъ,  не спас0хъ, нҰ сҰблудни1цами %{! л. _кс~а w=б.} о4§еє и3мёніе расточи1хъ.  пҰми1луй мz q вLчице,  блуди1вшаго пaче блудни1цы.  без8зак0ннҰвавшаго пaче манасjи, и4же пaче бҰгaтаго  немилосeрда бhвша, скарeдству рабA. и4же лукaвымъ  п0мысломъ пріsтелище. и4же  смрaдныхъ и3 мeрзскихъ п0мыслъ сҰкр0вище храни1тельно.  и4же всsкаго бlгодэsніz  tчюждeннаго. поми1луй ми  смирeніе, ўщeдри ми нeмҰщь,  вели1ко и4маши дерзнҰвeніе,  кҰ и3з8тебE р0ждьшемусz бGу, %{! л. _кс~в} ћко никт0 же и4нъ, всs  бо м0жеши ћко м™и бGу,  вовсeмъ крэпкA є3си2, ћкw  всёмъ держи1тельница твaремъ. ни є3ди1но же тебЁ  не невҰзм0жно, ѓще восх0щеши, т0чію да не прeзриши  слeзъ мҰи1хъ. немeрзско ти  бyди вҰздыхaніе моE. не  tри1ни ми сердeчныz бҰлёзни, нҰ м™рьними ти мҰльбaми, и4же бlгaго бGа и3  сн7а твҰегw2 нyдzщи бlгоутр0біе, дҰст0йна мz сҰтвҰри2  о3каsннаго, и3 недост0йнаго %{! л. _кс~в w=б.} рабA твҰего2, первҰначaльную  вҰспріsти добр0ту. страстнyю  же tложи1ти некрасотY.  свобҰди1тисz грэхA, пораб0титисz прaвдэ, совлещи1сz  похҰтёніи, плҰтьски1хъ сластeй, њдёzтисz во с™hню  дш7eвныхъ чист0тъ. ўмертви1тисz мjру, жи1ти ми  дҰбрҰдётели. въ пyть шeствующу ми с8шeствуй. в8  м0ри плaвающуми съплaвай,  при1сно пҰбэждaющи лю1тыхъ  свhше борю1щихъ мS бэс0въ.  бдsща мz ўкрэплsющи, %{! л. _кс~г} спsща мz њблегчaющи. малҰдyшьствующа пҰдъє1млющи,  недyгующа и3сцэлsющи. њби1дима и3збавлsющи, њклеветaема неповинyющи, въ смeрти бёдствуема, ск0ро  предварsющи. и3 стрaшна мz  ви1димымъ враг0мъ и3 неви1димымъ показaющи вhну.  да разумёютъ вси2 непрaведно  гҰнsщіи мz чjй рaбъ є4смь;  є4й пребlгaz вLчице, ўслhши  моS худhz моли1твы, и3  да не пҰсрами1ши мz tчazніz  моего2, Ұµ3повaніе всёмъ %{! л. _кс~г w=б.} концeмъ земли2, воз8врёніе  пл0ти моеS ўгаси2, и3 и4же  в8 души2 моeй дивіsющую  бyрю. без8врeменныz ћрости  ўкрҰти2. бyесть и3 непҰк0рство,  сyетныz моеS ю4ности t  ўмA моего2 потреби2. нощнaz  мечтaніz лукaвыхъ дух0въ,  и3 дневнhхъ нечи1стыхъ помышлeніи прил0гъ, ҩ сердца  моего2 tжени2. накажи1 ми  љзhкъ глаг0лати полeзнаz.  научи1 ми џчи блюсти2 праводётелемъ прaвымъ. н0ѕэ  м0й тещи2 непоткнҰвeнно со %{! л. _кс~д} твори2, бlжeннымъ путeмъ  зaпҰвэдей б9іихъ. рyцэ  м0й њс™и1вши под0бны сотвори2, да дост0йно воздёютсz къ вhшнему. њчи1сти  ми ўстA, да содерзновeніемъ призҰвY nц7а стрaшнаго  бGа и3 всес™aго. tвeрзи ми  слyхъ, да ўслhшу чю1вьствено  же и3 разyмнw, сладчaйша  с0та и3 мeда, и4же с™hхъ  писaніи словесA, сотвҰри1ти  и4хъ тоб0ю ўкрэплsемь.  дaждь ми врeмz пҰкаsніz,  и3 пҰмысл0мъ њбращeніе. на%{! л. _кс~д w=б.}прaсныz свободи2 смeрти.  њсуждeнна мz с0вэстію њбнови2. къ кҰнцY предстaни  ми. въ раздэлeніе дш7и2 t страстнaго ми тёла, нестерпи1мую о4ну легчaщи нyжду.  не и3зречeнныz о4ны tє1млющи  болёзни. не ўтэшaемыz  ўтэшaющи тэсноты2. тeмныхъ бэс0въ свобождaющи.  г0рькимъ слҰвопҰлҰжи1тель,  мытaрствъ воздyшныхъ, и3  начaлъ тeмныхъ и3зимaющи.  рукописaніz мҰи1хъ мн0гихъ  грэх0въ раздирaющи, бGу %{! л. _кс~_е} мz в8селsющи. и3 и4же њдеснyю є3го2 блажeннаго стоsніz, въ стрaшныи сyдъ спҰдҰблsющи, вёчныхъ и3 непҰстҰsнныхъ и3збавлsющи мyкъ,  и3 присносyщныхъ и3 нетлённыхъ блaгъ творsщи мz  наслёдника. сіE приношю1  ти дерзновeніе, вLчце бцdе,  свёте њмрачeнною ми о4чію,  ўтэшeніе мҰeй души2, и4же  съ бGомъ ўповaніе моE и3  предстaтельнице, є3г0 же ћко  всегдA съ тҰб0ю благопребывaтельна мҰли2, и3 њчи1сти мz %{! л. _кс~_е w=б.} t всsкіz сквeрны, тэлeсныz  и3 душeвныz. и3 ўдҰст0йни  мz въ настоsщемъ вёцэ  не њсуждeнно причасти1тисz,  всес™aго и3 пречcтаго тёла и3  кр0ве, сн7а твҰегw2 и3 бGа  мҰего2, въ бyдущіи же слaдкіz  нбcныz вeчери, и3 пи1щи рaйстэй  наслади1тисz, и3дёже є4сть  всёмъ веселsщимсz жили1ще,  си1хъ ўлучи1ти бlгъ да спҰд0битъ мS, слaвzща великҰлёпҰе и4мz сн7а и3 бGа твҰего2, сҰ безначaльнымъ є3го2  о3ц7eмъ, и3 всес™hмъ и3 бlги1мъ и3 %{! л. _кс~s} живҰтворsщимъ є3го2 дх7омъ  нhнэ и3 при1сно и3 в0 вэки  вэкHмъ, ґми1нь.

Посeмъ, и3спҰвёданіе правослaвныz вёры. вёрую  во є3ди1наго бGа. тaже,  коd, глaсъ, ѕ7. Вeчери  твҰeй тaйнэй, днeсь сн7е  б9іи причaстника мz пріими2, не пҰвёмъ бо враг0мъ твои1мъ  тaйны твоеS, ни лҰбзaніz  ти дaмъ ћкw їю1да: но  ћкw разб0йникъ и3спҰвёдаzсz  вопію1 ти, помzни1 мz гDи  вҰ цrтвіи си2. Е#гдa же при%{! л. _кс~s w=б.}ближaешисz къ бжcтвенымъ  тaйнамъ, гlи сіE. СE  приступaю къ б9eственнҰму  причащeнію, владhко, да  не њпали1ши мz пріобщeніемъ,  но њчи1сти мz t всsкіz сквeрны, о4гнь бо рeклъ є3си2,  недҰст0йныхъ њпалsz. СE  предлежи1тъ хrт0съ на пи1щю  всёмъ, мнё же прилэплsтисz бз7э бlго є4сть, и3  полагaти на гDа ўпҰвaніе спасeніz мҰего2, ґми1нь. 

Посeмъ и3 сіE гlи, ѓще  в0лиши, три1жды. прибли%{! л. _кс~з}жazсz вҰ Ӆ3мЁ њбличaz с0вэсть свою2.

БGҰтвҰрsщую кр0вь, ўжасни1сz человёче зрS,  ќгль бо є4сть, недост0йныхъ њпалsz. б9іz же  пл0ть њбожaетъ мz и3 питaетъ. њбожaетъ дх7ъ, ќмъ  же питaетъ стрaннэ и3  чю1днэ. Q челҰвёче ўжасни1сz, є3дA ћси недҰст0йнэ.  о4гнь бо є4сть, грэхи2 пҰпалsz. но њчи1сти мz гDи  t всsкіz сквeрны. 

ПҰсeмъ кrтҰо3брaзно рyцэ %{! л. _кс~з w=б.} на пeрьсэхъ пҰлҰжи1въ, распsтаго тёлу и3 кр0ви, с0 страхомъ причасти1сz. Е#гдA  же получи1ши дражaйшаго пріобщeніz, живҰтв0рныхъ и3  тaйныхъ дарҰвaніи, вҰсп0й  ѓбіе, и3 бlгҰдари2 ѕэло2.  и3 сіS тeплэ t души2 бGҰви  глаг0ли.

Мlтва, №-z. с™aго вели1каго васи1ліz. пҰ с™0мъ причащeніи.

Бlгодарю1 тz гDи б9е м0й,  ћкw не tри1нулъ мS є3си2  грёшнаго, нҰ о4бщника %{! л. _кс~и} мz бhти сщ7eній твои1хъ  спҰд0билъ є3си2. благҰдарю1  тz, ћко менE недҰст0йнагҰ  причасти1тисz пречcтыхъ твои1хъ небeсныхъ дар0въ спҰд0билъ є3си2. но q вLкw чlколю1бче, нaсъ рaди ќмеръ же  и3 вҰскрeсъ, и3 дарҰвaвъ нaмъ  стрaшныхъ си1хъ и3 животв0рныхъ тaинствъ. дaждь  бhти си1мъ мнЁ во и3сцэлeніе  души1 же и3 тёлу, вҰ tгнaніе  всsкҰго сҰпроти1внаго. въ  прҰсвэщeніе о4чію сeрдца мҰего2,  в8 смирeніе дш7eвныхъ ми си1лъ, %{! л. _кс~и w=б.} в8 вёру непҰстhдну, в8 люб0вь  нелицемёрну. во и3спҰлнeніе  премyдрҰсти, въ сҰблюдeніе  зaпҰвэдей твҰи1хъ, въ прилҰжeніе б9eственыz ти благодaти. и3 твҰего2 цaрствіz присвоeніе, ћко да свzтhнею  твоeю сохранsемь, твҰю2  благодaть поминaю всегдA.  и3 не к8 тҰмY себЁ живY, но  тебЁ нaшему владhцэ и3  благодaтелю. и3 тaко сего2  житіS и3зшeдъ, њ надeжди  живҰтA вёчнаго, въ присносyщныи дойдY пҰк0й, %{! л. _кс~f} и3дёже прaзднующихъ глaсъ  безкҰнeчныи, и3 непрехҰди1ма  слaдҰсть, зрsщихъ твҰего2  лицA дҰбр0ту неизречeнную.  тh бо є3си2 и4стиннҰе желaніе,  и3 не и3зречeннҰе весeліє лю1бzщимъ тS хrтE б9е нaшъ.  и3 тебE слaвитъ всS твaрь в0  вэки, ґми1нь.

И$же вҰ с™ы

Бlгодарю1 тz чlколю1бче гDи,  ћко мн0гіz ти рaди блaгости, ўтерпЁ причaст%{! л. _кс~f w=б.}ника мz бhти, пречcтому  твҰемY тёлу, и3 честнёй  кр0ви, и3 невозгнушaсz ћко  њсквернeна, нижE ћко  пріsтію с™hнь твои1хъ недост0йна, неви1димою б9eственою си1лою tри1ну. но благоволи1лъ є3си2 менE грёшнаго,  без8смeртною твоeю напитaтисz трапeзҰю. ю4же живҰтв0рную ти бlгҰдaть, не  и3змённу и3 не tє1млему въ  смирeннҰй ми души2 соблюди2.  и3 просвэщeніе твоE не ўгаси1мо  t менE сотвҰри2. просвэщaz %{! л. _о~} ми всsко разумёніе, и3  всsко чю1вьство. неприкҰсновенна мz соблюдaz, и3  непреткновeнна t мрaчнаго  грэхA, є4же слaвити и3 благодари1ти тz всегдA. и3 пҰ  твҰемY хҰди1ти хҰтёнію,  вҰ всS дни2 животA моего2,  моли1твами пречcтыz вLчцы  нaшеz бцdы и3 пrно дв7ы мRjи,  и3 безпл0тныхъ ти2 служи1тель,  и3 всёхъ с™hхъ, и4же t вёка тебЁ бlгоугҰди1вшихъ,  ґми1нь.

ТҰг0 же їҶaнна златоyстаго %{! л. _о~ w=б.} моли1тва. пҰ с™0мъ причащeніи, G.

ВLко хrтE б9е, цRю  вэк0мъ и3 сҰдётелю всёх8,  бlгодарю1 тz њ всёхъ,  ћже ми є3си2 дaлъ благaz, и3 њ причащeніи пречи1стыхъ и3 живҰтвҰрsщихъ твои1хъ тaинъ. молю1тисz  благjи человэкҰлю1бче, сохрани1 мz подъ кр0вҰмъ крилY  твоeю, и3 дaруй ми чи1стою  совёстію до пҰслёднzго и3здыхaніz, дост0йно причащaтисz свzщeніи твои1хъ, %{! л. _о~а w=б.} во њставлeніе грэх0въ, и3 въ  жи1знь вёчную. тh бо є3си2  хлёбъ жив0тныи, и3 и3ст0чникъ свzтhни, и3 пҰдaтель благи1хъ. и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со без8начaльнымъ ти  nц7є1мъ, и3 с8 прес™hмъ и3 благи1мъ и3 живҰтвҰрsщимъ ти2  дх7омъ, нhнэ и3 при1сно и3 в0  вэки вэкHмъ, ґми1нь. 

МҰли1тва и4же во с™hхъ nц7а  нaшего їҶaнна златоyстаго,  с™0мъ причащeніи, д7-z.

Пречcтагw ти тёла, и3 честнhz ти кр0ве тaйнw  спҰд0бльсz бhти съпричaстникъ хrтE б9е, вҰспэвaю и3 бlгослҰвлю2, пҰклҰнsюсz  и3 слaвлю, и3 величaю спасeніz  твҰS гDи, нhнэ и3 всегдA,  и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь.

Мlтва с™aгw їҶaнна дамаски1на, пҰ с™0мъ причащeніи,  єѸ-z.

Б9е б9е м0й, не пҰстҰsнныи и3 не ви1димыи nгню2.  и4же ѓнGлы свҰS џгнь палsщь сҰдёлҰваz. и4же несказaннҰю ти люб0вію, прeдалъ  ми є3си2 в8 снёдь б9eственую %{! л. _о~в} ти пл0ть, причaстника мz  пріeмыи свҰегw2 б9ествA, рaди  пріwбщeніz пречcтагw ти тёла,  и3 чcтнhz ти кр0ве, пройди2  всE моE тёло и3 дyхъ, во  всS мҰS к0сти и3 м0зги,  грэхи2 мҰS пҰпалsz, дyшю  мҰю2 прҰсвэщaz, ќмъ м0й  ўzснsz, тёло њсщ7az,  и3 nби1тель сҰтвҰрsz вҰ мнЁ  с8 бlгҰсловeннымъ nц7eмъ свҰи1мъ, ћкw да и3 ѓзъ бyду  в8 тебЁ при1снw, мlтвами пречcтыz ти2 м™ре, и3 всёхъ  с™hхъ твҰи1хъ, ґми1нь. %{! л. _о~в w=б.}

мlтва с™aгw кири1лла ґлеxандрjйскаго, пҰ с™ёмъ причащeніи, ѕ7-z.

Тёло твҰE с™0е гDи їс7е  хrтE б9е м0й, да бyдетъ  ми въ жив0тъ и3 њсщ7eніе.  и3 кр0вь твҰS честнaz,  вҰ њставлeніе грэхHвъ, и3  в8 жи1знь вёчную. и3 на с™ёмъ  твҰeмъ судЁ пҰстaви мz њдеснyю тебE. бyди же ми2 бlгҰдарeніе сіE в8 рaдҰсть, и3 здрaвіе, вҰ и3сцэлeніе души1 же и3  тёлу. ћкw блгcвенъ є3си2  в0 вэки, ґми1нь. %{! л. _о~г}

мlтва с™aгw симеҸна метаfрaста, по с™ёмъ причащeніи, з7.

Дaвыи пи1щу мнЁ пл0ть свою2  в0лею, и4же џгнь сhи  њпалsz недҰст0йныz,  да не њпали1ши менE сҰдётелю м0й, но пaче вни1ди  во ќды моS дёйственэ, и3  вҰ всS сҰстaвы, вҰ Ӆ3тр0бу и3  срdце, попалsz терніе всёхъ  мҰи1хъ сҰгрэшeніи. дyшю  њчи1сти, и3 њсвzти2 всS пҰмышлeніz. мhсли ўтверди2  с8 кҰстьми2 вкyпэ, чю1вствҰмъ %{! л. _о~г w=б.} прҰсвэти2 прaвую пzтери1цу.  всег0 мz пригвҰзди2 стрaху  твҰемY. всегдA пҰкрывaz же  и3 сҰблюдaz, и3 хранs мz t  всsкагw дэлA и3 сл0ва дш7е  тлённа. њчи1сти њмhй и3  прҰсвэти1 мz, ўдобри2 и3 вразуми2, пҰкажи1 мz жили1ще  твҰегw2 є3ди1нагw дх7а, и3 не к8  томY жили1ще бyду грэхY,  да ћкw тв0й хрaмъ, вх0дҰмъ причащeніz, ћкw џгнь  попали1тъ всsко ѕлодёйство,  и3 всsку стрaсть ћже вҰ мнЁ.  мҰли1твеники ти приношю2 всS %{! л. _о~д} с™hz. чиноначaліz же без8пл0тныхъ, и3 прdтчу твҰегw2, и3  премyдрыz ґпcлы, к8 си1мъ же  и3 пречcтую ти м™рь. и4хъ же  мҰльбы2 пріими2 милҰсeрде хrтE  б9е м0й, и3 свёту мz твҰемY сн7а kви2, и3 служи1телz сE  бЁ пҰкажи. тh бо є3си2 њсщ7eніе є3ди1ныи, нaшимъ бlже  душsмъ и3 свётлҰсть. и3  тебЁ пҰд0бнw ћкw бGу и3  вLцэ слaву вси2 вҰзсылaемъ,  во всS дни2 животA нaшегw,  нhнэ и3 при1снw и3 в0 вэки  вэкHмъ, ґми1нь. %{! л. _о~д w=б.}

мlтва къ прес™ёй бцdэ, пҰ  причащeніи, }-z.

Пrтaz вLчце бцdе, свёте  пҰмрачeнныz ми души2,  надeжде и3 покр0ве, прибёжище и3 ўтэшeніе, и3  вҰзрaдҰваніе мҰE, бlгҰдарю1  тz, ћкҰ спҰд0била мz є3си2  недҰст0йнаго, причaстника  бhти пречcтҰму тёлу, и3  чcтнёй кр0ви сн7а твҰегw2.  но р0ждьшаz и4стинныи свётъ,  просвэти1 ми ќмныz џчи  сeрдца, ћже и3ст0чникъ без8смeртіz рҰ'ждьшаz, њ живҰтвҰри1 %{! л. _о~е} мz ўмерщвeна грэх0мъ, ћже  млcтивагw бGа любоблагҰсeрдаz  м™и, пҰми1луй мz, и3 дaждь  ми плaчь, и3 сҰкрушeніе въ  срdцы моeмъ, и3 смирeніе в8  мhслэхъ мои1хъ, и3 вҰзведeніе  въ плэнeныхъ п0мыслэхъ. и3  спҰд0би мz дҰ пҰслёднzгw и3здыхaніz, не њсуждeннw пріимaти пречcтыхъ тaинъ њсщ7eніе, во и3сцэлeніе дш7и1 же и3  тёлу. и3 пҰдaждь ми вLчце  слeзы пҰкаsніz и3 и3спҰвёданіz, во є4же пёти и3 слaвити  тz, вҰ всS дни2 живҰтA мҰегw2. ћкw блгcвeна и3 препрослaвлена є3си2 в0 вэки, ґми1нь. 

мlтва с™aгw гeрмана, прес™ёй бцdэ, пҰ с™ёмъ причащeніи, f7.

Q преблажeннаz  дв7о вLчице бцdе, ўмоли2 сн7а своегw2, и3збaвитисz  нaсъ t всsкагw ѕлA. тҰб0ю  бо гҰспҰжE сн7а б9іz пҰзнaхwмъ. и3 спҰд0бихомсz причaстницы бhти чcтнhz и3 пречcтыz кр0ве є3гw2 и3 пл0ти,  чaюще доити2 твҰи1ми мlтвами вёчныz жи1зни, слaвz%{! л. _о~s}ще nц7а и3 сн7а и3 с™aгw дх7а.  нн7э и3 пrнw и3 в0 вэки вэкHмъ, ґми1нь. 

мlтва пҰ с™ёмъ причащeніи, i7-z.

Q гDи живhи, бlгҰдарю2  тz съ трeпетҰмъ. є3стеств0мъ бо ћкw џгнь, не  њпалsеши, но питaеши. прҰиди2  ќбw сквозЁ ќды моS  дёйственw, и3 вҰ всS сҰстaвы,  во Ӆ3тр0бу и3 срdце. њчи1сти  tмhи всsку сквeрну, чю1вствомъ сҰњчищaz пzтҰри1цу.  тaже, дҰст0йнw є4сть; %{! л. _о~s w=б.} и3 тrт0е. пҰ о4§е нaшъ, трҰпари2, и3 кондаки2. настҰsщему дни2. и3 є3г0 же є4сть  nби1тель. слaва, и3 нн7э,  кҰндaкъ. вeчери твҰeй тaйнэй. гDи поми1луй, в7i.  їєрeй глаг0леҴ. слaва тебЁ  б9е нaшъ ўпҰвaніе нaше слaва  тебЁ. слaва, и3 нн7э. гDи  поми1луй, в•, гDи блгcви2.  и3 tпyстъ глаг0летъ си1це.  Хrт0съ и4стинныи бGъ нaшъ,  мlтвами пречcтыz є3гw2 м™ре  и3 и4же вҰ с™hхъ nц7ъ нaшихъ,  васи1ліz вели1кагw, и3 їҶaнна %{! л. _о~з} златоyстагw, и3 кири1лла ґрхіє3пкcпа ґлеxaндрьскагw, и3 сҰфр0ніz патріaрха їєросали1мскагw,  и3 гeрмана патріaрха цRS грaда.  и3 прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ  нaшитaже. гDи пҰми1луй, три1жды. нёцыи  же глаг0лютъ, мнҰголётны; %{! л. _о~з w=б.}

СіS кни1га напечaтана пeрвымъ тиснeніемъ, въ цaрствующемъ вели1комъ грaдэ москвЁ, при с™о тр0ицко введeнской цRкви, въ тmпогрaфіи  є3диновёрцєвъ, въ лёто t  сотворeніz мjра ¤зµ7зi, t  ржcтвa же п0 плоти бGа сл0ва  ¤ац7и, мцcа сентzбрS въ l  дeнь, съ Ўкaзнаго дозволeніz Вhсшагw  Начaльства. %{! л. _о~и}

 

 

 Copyright © Благотворительный Фонд поддержки русской культуры "Соборникъ" 2011

© Собрание книг кириллической печати "Соборникъ" Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 - 44841 выдано Роскомнадзором 4 мая 2011 года.

Rambler's Top100